R.Ż. 271.21.2017                                                                           Koniusza, dnia  28.12.2017 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza”, znak: R.Ż. 271.21.2017.

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.) przedstawiam treść pytań  wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne  studzienki DN 600, DN800 i DN1000 wykonane z PEHD metodą rotoformowania, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi do projektowania?

Odpowiedź 1:

Należy stosować studnie zgodne z opisem zamieszczonym w Projekcie Budowlanym pkt 14.5 Studzienki kanalizacyjne.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymagał będzie zgodności z obowiązującą normą PN-EN 13598-2:2009 oraz deklaracji zgodności producenta studzienek na całą studzienkę? Pytanie podyktowane jest faktem, że na rynku są producenci deklarujący zgodność nie całej studzienki, a tylko poszczególnych elementów składowych, czego nie przewiduje obowiązująca norma PN-EN 13598-2:2009.

Odpowiedź 2:

Należy stosować elementy studni zgodne z normą PN-EN 13598-2. Na dostarczane elementy studni należy przedłożyć stosowny dokument w postaci KDWU (krajowa deklaracja właściwości użytkowych).

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolan przed i za studzienką, w celu dopasowania trasy kanału do kinet standardowych?

Odpowiedź 3:

Nie. Należy stosować studnie do zmiany kierunku (kinety kierunkowe) ze spadkiem minimalnym 0,5%. Nie dopuszcza się pochylania studni.

 

Pytanie 4:

 Czy Zamawiający dopuści do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienki, których stopnie lub drabinki złazowe są montowane na budowie samodzielnie bezpośrednio przez wykonawcę? Wykonanie montażu stopni lub drabinek fabrycznie, w kontrolowanych warunkach zapewnia prawidłowy montaż i kontrolę.

 

 

 

Odpowiedź 4:

Należy stosować elementy studni DN 1000 i DN 800 z fabrycznie montowanymi stopniami. Nie dopuszcza się drabin ze stopniami spawanymi wykonanych z metali szlachetnych. Odstępy pomiędzy stopniami muszą być równe.

 

Pytanie 5:

 Czy Zamawiający dopuści studzienki złazowe DN1000 posiadające stopnie złazowe lub drabinki zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14396:2006?

Odpowiedź 5:

Jak w odpowiedzi 4.

 

Pytanie 6:

 Czy Zamawiający dopuści do stosowania na inwestycji studzienki monolityczne?

Odpowiedź 6:

Nie.

 

Pytanie 7:

 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w studni kanalizacyjnej przejście pomiędzy kominkiem studzienki a komorą roboczą umożliwiało swobodny prześwit o średnicy nie mniejszej niż 600 mm na całej długości czy też dopuści studnie, w których stopnie złazowe uniemożliwiają swobodne przejście z uwagi na ograniczony prześwit 600 mm? Jest to bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacji i bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedź 7:

Należy stosować studnie zgodne z opisem zamieszczonym w Projekcie Budowlanym pkt 14.5 Studzienki kanalizacyjne.

 

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści stosowanie studzienek, w których kineta i króćce kielichowe wykonane są metodą spawania lub zgrzewania?

Odpowiedź 8:

Należy stosować studnie zgodne z opisem zamieszczonym w Projekcie Budowlanym pkt 14.5 Studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza się kinet DN 800 z dospawaną redukcją 600x800.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń