R.Ż. 271.21.2017                                                                                         Koniusza, dnia  20.12.2017 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.:

  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza”, znak: R.Ż. 271.21.2017.         

                                                           

Informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.). Poniżej przedstawiam treść pytania wraz z  wyjaśnieniem:

W związku z przypadającym obecnie okresem przed i międzyświątecznym, który dla większości firm Wykonawczych oraz firm handlujących asortymentem wod-kan jest okresem urlopowym, co znacznie zmniejsza uzyskanie w krótkim czasie odpowiednich wycen materiałów, dla rzetelnego przygotowania oferty cenowej Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej do  dnia 11.01.2018.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia  terminu składania ofert .

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń