R.Ż. 271.20.2017                                                                                         Koniusza, dnia  18.12.2017 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.:

„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”  Znak: R.Ż. 271.20.2017                                                                     

do Części III przedmiotu zamówienia pn. „Budowa  placów zabaw  w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”

 

Informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.). Poniżej przedstawiam treść pytania wraz z  wyjaśnieniem:

 

Czy Zamawiający będzie wymagał od oferentów załączenia do oferty kart technicznych oraz certyfikatów wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujące, oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego?

 

Odpowiedź:

 

Na etapie składania ofert  Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kart technicznych oraz certyfikatów wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujące oferowanych urządzeń.

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

  Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń