R.Ż. 271.20.2017                                                                      Koniusza, dnia  13.12.2017 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.:

„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”  Znak: R.Ż. 271.20.2017                                                                      

do Części III przedmiotu zamówienia pn. „Budowa  placów zabaw  w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

Pytanie:1

 

W szczegółowej specyfikacji technicznej podano, że elementy konstrukcyjne urządzeń na place zabaw należy wykonać z malowanego proszkowo aluminium nie mniejszego niż 9,8 cm x 9,8 cm. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie elementów konstrukcyjnych urządzeń z profili zamkniętych metalowych ( 80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.

Odpowiedź:1

Zamawiający nie dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie elementów konstrukcyjnych urządzeń z profili zamkniętych metalowych ( 80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.

Pytanie:2

W przedmiarze w poz. nr 1.1 widnieje huśtawka wahadłowa podwójna. Wymaga ona nawierzchni bezpiecznej innej niż darń, np. piasek, nawierzchnia elastyczna itp ... Proszę o informację czy przy kalkulacji, w ofercie należy uwzględnić również nawierzchni bezpieczną pod huśtawką? Jeśli tak to jaką?

Odpowiedź:2

 Należy uwzględnić  nawierzchnie bezpieczną zgodną z  wymogami

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;

- PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

  Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń