R.Ż.271.19.2017                                                                         Koniusza, dnia  14.12.2017r.

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Działając  zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn.zm), Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej Nr 775 w Gminie Koniusza na odcinku od km 1+000,00 do km 1+522,85 odc. ref. nr 050 drogi wojewódzkiej Nr 775 ”  dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 7 złożona przez Wykonawcę: Wiesław Michalski TOM-BUD 30-301 Kraków, ul. Zamkowa 19/9,

za cenę brutto: 689 719,06zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów  oceny ofert: cena - 60% , okres gwarancji  - 20% oraz termin realizacji - 20%  i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3.,  21.1.4.  SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Punktacja ww. postępowania:

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/ okres gwarancji /termin realizacji

Liczba punktów za kryterium: „Cena”

Liczba punktów za kryterium: „Okres gwarancji „

Liczba punktów za kryterium: „Termin realizacji”

Łączna ilość punktów

1

Wydobywanie i transport  piasku Zmechanizowane roboty ziemne

Bogdan Bryg

32-700 Bochnia, ul. Brzozowa 8

1 102 484,98zł/60/30.06.2018

35,37 pkt

0 pkt

10 pkt

45,37 pkt

2

 Firma Drogowa i Budowlana Struzik

32-010 Luborzyca, Luborzyca 3A

649 955,40zł

60/30.06.2018

60 pkt

0 pkt

10 pkt

70,00 pkt

3

Renergis s.c.

 Tomasz Lachor, Mariusz Grzyb

32-015 Kłaj, Targowisko 537

869 109,21zł

84/30.05.2018

44,87 pkt

20 pkt

20 pkt

84,87 pkt

4

P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior 32-200 Miechów

ul. Podmiejska 65

727 362,66zł

84/30.05.2018

53,61 pkt

20 pkt

20 pkt

93,61 pkt

5

Firma Budowlana „BRUKMAN”

Roman Staroń

32-065 Krzeszowice

ul. Krakowska 212

 

946 603,39zł

84/30.05.2018

41,20 pkt

20 pkt.

20 pkt

81,20 pkt

6

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Ościeżnica

Grzegorz Czajkowski

32-005 Niepołomice

Staniątki 583

694 942,20zł

84/30.05.2018

 

56,12 pkt

20 pkt

20 pkt

96,12 pkt

7

TOM-BUD Wiesław Michalski

30-301 Kraków

ul. Zamkowa 19/9

689 719,06zł

84/30.05.2018

 

56,54 pkt

20 pkt

20 pkt

96,54 pkt

8

„WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan, Bosutów

ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce

941 322,38zł

84/30.05.2018

41,43 pkt

20 pkt

20 pkt

81,43 pkt

 

Otrzymują:

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek