R.Ż.271.18.2017                                                                         Koniusza, dnia  11.12.2017r.

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Działając  zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm), Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  położonych na terenie Gminy Koniusza” dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami   Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków,  za cenę brutto: 898 560,00zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów  oceny ofert: cena - 60% ,  liczba dni działania PSZOK w miesiącu  - 40% i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Punktacja ww. postępowania:

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/ Liczba dni działania PSZOK w miesiącu

Liczba punktów za kryterium: „Cena”

Liczba punktów za kryterium: „Liczba dni działania PSZOK w miesiącu” 

Łączna ilość punktów

1

 Małopolskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Barska 12

30-307 Kraków

898560,00zł/4dni

 

60pkt

40pkt

100pkt

 

Otrzymują:

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń