R.Ż. 271.18.2017                                                                         Koniusza, dnia  30.11.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)  przekazuję informację  z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  położonych na terenie Gminy Koniusza”

znak: R.Ż. 271.18.2017.                                                                        

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia kwotę  850 000,00zł brutto.

 

Informuję, że do upływu terminu składania ofert złożona  została jedna  oferta:

 

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Liczba dni działania PSZOK w miesiącu

 

1

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o.

ul. Barska 12

30-307 Kraków

 

898 560,00zł

4 dni

 

Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z  SIWZ.

 

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń