R.Ż.271.17.2017                                                                            Koniusza, dnia  22.11.2017 r.

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Działając  zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn.zm), Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Eksploatacja  oczyszczalni ścieków w Karwinie i  w Piotrkowicach Małych  wraz z siecią kanalizacji sanitarnej” dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę:  Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97,

32-104 Koniusza  za :

1) propozycję ceny odprowadzania 1m3 ścieków odbieranych od odbiorców  - 5,18zł zł brutto,

2) kwotę opłaty eksploatacyjnej - 216,00zł brutto miesięcznie,

3)czas reakcji związanej z przystąpieniem do usuwania awarii w sieci kanalizacyjnej i oczyszczalniach – 4 godzinny.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów  oceny ofert: cena - 10% ,  kwota opłaty eksploatacyjnej – 50% ,   czas reakcji związanej z przystąpieniem do usuwania awarii w sieci kanalizacyjnej i oczyszczalniach - 40% i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. 21.1.4. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Punktacja ww. postępowania:

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium: Cena - 10%

Liczba punktów za kryterium: Kwota opłaty eksploatacyjnej

 -  50 %

Liczba punktów za kryterium: Czas reakcji związanej z przystąpieniem do usuwania awarii w sieci kanalizacyjnej i oczyszczalniach -40%

Łączna ilość punktów

1

Wiesław Nowakowski  Zakład Usług Rolniczych

 i Budowlanych „AGROBUD”         Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza                         

10pkt

50pkt

40pkt

100pkt

 

Otrzymują:

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń