Ogłoszenie nr 500066733-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.

Gmina Koniusza: Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 613031-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Koniusza, Krajowy numer identyfikacyjny 351555051, ul. Koniusza  55, 32-104   Koniusza, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 869 039, e-mail gmina@koniusza.pl, faks 123 869 015.
Adres strony internetowej (url): www.koniusza.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R.Ż.271.17.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej: - 487 szt. łącznie przyłączy z Karwina, Wierzbna, Szarbii, Wrońca, Wronina, Górki Jaklińskiej, Wąsowa, Glewca, Glewa, Czernichowa do oczyszczalni ścieków w Karwinie; - 115 szt. łącznie przyłączy z Piotrkowic Małych i Przesławic do oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach Małych. Eksploatacja ww. oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji obejmuje: 1)całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków, 2)konserwację urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny wszystkich elementów sieci i obiektów oczyszczalni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90480000-5

 

Dodatkowe kody CPV: 90481000-2, 90491000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 576724.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w
tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Wiesław Nowakowski Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piotrkowice Małe 97
Kod pocztowy: 32-104
Miejscowość: Koniusza
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 622862.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 622862.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 622862.35
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

W zawartej umowie z Wykonawcą kwota opłaty eksploatacyjnej wynosi 216,00zł brutto miesięcznie.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.