R.Ż. 271.17.2017                                                                         Koniusza, dnia  16.11.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)  przekazuję informację  z otwarcia ofert

w przetargu nieograniczonym pn.: „Eksploatacja  oczyszczalni ścieków w Karwinie

i  w Piotrkowicach Małych  wraz z siecią kanalizacji sanitarnej”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 0,00 zł brutto.

Zamawiający  powierza Wykonawcy pobór opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

 

Kwota opłaty eksploatacyjnej  ( brutto)

Czas reakcji związanej z przystąpieniem do usuwania awarii w sieci kanalizacyjnej i oczyszczalniach

1

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD”

Wiesław  Nowakowski Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza

Propozycja ceny odprowadzania 1m3 ścieków odbieranych

 od odbiorców:

  5,18zł

216,00zł miesięcznie

4 godzinny

 

Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z  SIWZ.

 

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń