R.Ż.271.14.2015                                                                            Koniusza, dnia 20.11.2015 r. 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                        Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i

w Piotrkowicach Małych  wraz z siecią kanalizacji sanitarnej” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Wiesław Nowakowski Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD”

 Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza za:

1) propozycję ceny odprowadzania 1m3 ścieków odbieranych od odbiorców  - 4,97zł brutto,

2) kwotę opłaty eksploatacyjnej - 216,00zł brutto miesięcznie.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 10% oraz kwota  opłaty eksploatacyjnej – 90%. Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów  obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 16.1.1.SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 1 ofertę. Wykonawca nie został wykluczony  z postępowania oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Liczba punktów za kryterium: cena - 10%

Liczba punktów za kryterium: kwota opłaty eksploatacyjnej -  90 %

Łączna ilość punktów

1

Wiesław Nowakowski  Zakład Usług Rolniczych

 i Budowlanych „AGROBUD”         Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza                         

10pkt

90pkt

100pkt

 

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek