Koniusza: Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.
Numer ogłoszenia: 318256 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299308 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej: - 378 szt. łącznie przyłączy z Karwina, Wierzbna, Szarbii, Wrońca, Wronina, Górki Jaklińskiej, Wąsowa, Glewca, Czernichowa do oczyszczalni ścieków w Karwinie; - 107 szt. łącznie przyłączy z Piotrkowic Małych i Przesławic do oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach Małych. Eksploatacja ww. oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji obejmuje: 1)całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków, 2)konserwację urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny wszystkich elementów sieci i obiektów oczyszczalni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 90.48.10.00-2, 90.49.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 860503,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·        Cena wybranej oferty: 924534,02

·        Oferta z najniższą ceną: 924534,02 / Oferta z najwyższą ceną: 924534,02

·        Waluta: PLN .