R.Ż.271.14.2015                                                Koniusza, dnia  06.11.2015 r.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pn: „Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych  wraz z siecią kanalizacji sanitarnej”

 

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06.11.2015
Numer ogłoszenia: 299308 - 2015

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza , Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja oczyszczalni ścieków w Karwinie i w Piotrkowicach Małych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej: - 378 szt. łącznie przyłączy z Karwina, Wierzbna, Szarbii, Wrońca, Wronina, Górki Jaklińskiej, Wąsowa, Glewca, Czernichowa do oczyszczalni ścieków w Karwinie; - 107 szt. łącznie przyłączy z Piotrkowic Małych i Przesławic do oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach Małych. Eksploatacja ww. oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji obejmuje: 1)całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków, 2)konserwację urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny wszystkich elementów sieci i obiektów oczyszczalni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 90.48.10.00-2, 90.49.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał usługę eksploatacyjną u jednego Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy, obejmującą minimum eksploatację jednej oczyszczalni ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej długości 20km. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane ( tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) ( wg załącznika Nr 2 do SIWZ) - oryginał. 2.Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ ). 3.Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·        1 - Cena - 10

·        2 - Kwota opłaty eksploatacyjnej - 90

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W przypadku podłączeń do sieci kanalizacyjnej nowych użytkowników opłata eksploatacyjna wzrośnie proporcjonalne do zwiększonej liczby podłączeń domowych. Kwotę nowej opłaty eksploatacyjnej oblicza się w ten sposób, że wysokość opłaty obowiązującej do dnia podłączenia nowych użytkowników podzieli się przez liczbę podłączeń z dnia podpisania umowy (485), a następnie otrzymaną liczbę pomnoży przez nową liczbę użytkowników i w ten sposób otrzyma wysokość nowej opłaty eksploatacyjnej obowiązującej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania nowych podłączeń. 2.Ustaloną w sposób określony w pkt1 nową opłatę eksploatacyjną strony wprowadzają do treści umowy w formie aneksu. 3.Opłata eksploatacyjna w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniana w wypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom. 4.Zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koniusza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 3 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty

SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz usług

SIWZ/Zał. Nr 4 – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ/Zał. Nr 5 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SIWZ/Zał. Nr 6 – wzór umowy

załącznik Nr 2 do umowy - Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Koniusza

z dnia 26 marca 2015r.

 

Załączniki 1,2,3,4,5 w formacie MS WORD