R.Ż.271.13.2015                                                                           Koniusza, dnia 17.08.2015 r.   

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                        Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2015/2016” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę:

 S. Przytuła, W. Przytuła, G. Przytuła „JOKER” Spółka Jawna ul. Elżbiety Łokietkówny 16,

 32-130 Koszyce, za cenę brutto: 45,57 zł za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 97% oraz termin płatności faktury VAT- 3%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów  obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 16.1.1., 16.1.2., 16.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Żaden wykonawca nie został wykluczony  z postępowania, żadna oferta nie podlega odrzuceniu.

 

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Termin płatności faktury VAT

Liczba punktów  w kryterium „Cena”

 

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury VAT”

Łączna punktacja

1

Agnieszka Domagała AD Transport Krajowy i Międzynarodowy

Czuszów 9

32-112 Klimontów

48,50zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia/14 dni

91,14pkt

0,60pkt

91,74 pkt

2

Transport osobowy 

„Mini –Bus”

 Andrzej Domagała

 Czuszów 9

 32-112 Klimontów

58,00 zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia/14 dni

76,21pkt

0,60pkt

76,81pkt

3

P.K.S. Małopolanin D.Tarnawski

i Wspólnicy

Spółka jawna

Gawłówek 100

32-708 Drwinia

59,55 zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia/30 dni

74,23pkt

3pkt

77,23pkt

4

S. Przytuła,

W. Przytuła,

G. Przytuła 

„JOKER” Spółka jawna

ul. Elżbiety Łokietkówny 16

 32-130 Koszyce

45,57 zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia/30 dni

97pkt

3pkt

100pkt

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek