Koniusza: Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 215606 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190054 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do: Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim, Gimnazjum w Posądzy, Szkoły Podstawowej w Glewcu, Szkoły Podstawowej w Koniuszy, na terenie Gminy Koniusza oraz odwóz uczniów po zajęciach szkolnych. Trasy przewozu uczniów określa załącznik Nr 1 do SIWZ. Przewóz uczniów do ww. szkół będzie wykonywany przez 187 dni nauki szkolnej z tym, że dzienny przewóz uczniów (łącznie rano i popołudniu) wynosić będzie ok. 270 km. Przewozem objętych będzie dziennie 429 uczniów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237451,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·        Cena wybranej oferty: 195495,30

·        Oferta z najniższą ceną: 195495,30 / Oferta z najwyższą ceną: 255469,50

·        Waluta: PLN.