R.Ż. 271.12.2015                                                                      Koniusza, dnia  27.07.2015 r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                   Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dojazdowej  do pól, działka nr 79 w m. Posądza i działka Nr 379 w m. Piotrkowice Małe, o długości 750m” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Oskar Niezabitowski PRODiM ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków,  za cenę brutto: 247 449,94zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów  obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Żaden Wykonawca nie został wykluczony

z  postępowania oraz żadna  oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Rejon Robót Drogowych DROG - BUD Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

315 006,94zł

60 miesięcy

74,63pkt

5pkt

79,63pkt

2

Oskar Niezabitowski PRODiM

 ul. Katowicka 20/22

31-351 Kraków

247 449,94zł

60 miesięcy

95pkt

5pkt

100pkt

 

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek