Koniusza: Remont drogi dojazdowej do pól, działka nr 79 w m. Posądza i działka Nr 379 w m. Piotrkowice Małe, o długości 750m
Numer ogłoszenia: 197284 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158320 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dojazdowej do pól, działka nr 79 w m. Posądza i działka Nr 379 w m. Piotrkowice Małe, o długości 750m.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do pól, działka nr 79 w m. Posądza i działka Nr 379 w m. Piotrkowice Małe, o długości 750m. Zakres robót obejmuje: 1)roboty pomiarowe, 2) roboty ziemne, 3)koryto i podbudowa, 4)wykonanie nawierzchni w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubości 4 cm, masa dla ruchu KR-1, na powierzchni 2539m2, 5)pobocza, 6)umocnienie skarp, 7)oznakowanie pionowe, 8)odwodnienie, 9)zjazdy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313156,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·        Cena wybranej oferty: 247449,94

·        Oferta z najniższą ceną: 247449,94 / Oferta z najwyższą ceną: 315006,94

·        Waluta: PLN.