R.Ż. 271.11.2015                                                                      Koniusza, dnia  29.06.2015 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku remizy OSP w Posądzy dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku-Zdroju ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój,

 za cenę brutto: 249 794,97zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 7 ofert. Żaden  Wykonawca  został wykluczony z  postępowania,  żadna  oferta nie  podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza

w Busku-Zdroju

ul. Partyzantów 22

28-100 Busko-Zdrój

249 794,97zł

84 miesiące

90,44pkt

5pkt

95,44pkt

2

„JAWOR” Usługi Remontowo-Budowlane

Wacław Jawor

ul. Solskiego 9

32-800 Brzesko

332 722,88zł

72 miesiące

67,90pkt

2,5pkt

70,40pkt

3

Czesław Pawlik Zakład Remontowo Budowlany

ul. Konstytucji 3Maja 10

28-500 Kazimierza Wielka

276 848,20zł

60 miesięcy

81,60pkt

0pkt

81,60pkt

4

Rafał Rakoczy

Firma Budowlano- Handlowo-Usługowa EXPERTIV

ul. Królewska 60 lok.54

32-100 Proszowice

237 800,00zł

60 miesięcy

95,00pkt

0pkt

95,00pkt

5

Firma „LAX -POL”

Adam Laskoś

 Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane

38-312 Ropa 725

257 680,39zł

84 miesiące

87,67pkt

5pkt

92,67pkt

6

Łukasz Kaczmarczyk

Stanisław Kaczmarczyk

Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej:

 „INSTALBUD” s.c.

Łukasz Kaczmarczyk

Stanisław Kaczmarczyk

Łapanów 69

32-740 Łapanów

264 086,25zł

72 miesiące

85,54pkt

2,5pkt

88,04pkt

7

Dariusz Luty

Klimontów 340

32-112 Klimontów

256 511,21zł

84 miesiące

88,07pkt

5pkt

93,07pkt

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek