R.Ż. 271.10.2015                                                                      Koniusza, dnia  03.06.2015 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Łukasza Kaczmarczyka, Stanisława Kaczmarczyka -  Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej: „INSTALBUD” s.c. Łukasz Kaczmarczyk, Stanisław Kaczmarczyk, Łapanów 69, 32-740 Łapanów: 

za cenę brutto: 998 941,14zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 3 oferty. Żaden Wykonawca nie został wykluczony

z  postępowania oraz żadna  oferta nie podlega odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Łukasz Kaczmarczyk

Stanisław Kaczmarczyk

Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej:

„INSTALBUD” s.c.

Łukasz Kaczmarczyk

Stanisław Kaczmarczyk

Łapanów 69

32-740 Łapanów

998 941,14zł

72 miesiące

95pkt

2,5pkt

97,50pkt

2

Wiesław Nowakowski 

Zakład Usług Rolniczych

i Budowlanych „AGROBUD”

Piotrkowice Małe 97

 32-104 Koniusza 

1 175 000,00zł 84 miesiące

80,77pkt

5pkt

85,77pkt

3

„JAWOR” Usługi Remontowo-Budowlane

Wacław Jawor

ul. Solskiego 9

32-800Brzesko

1 098 174,75zł 84 miesiące

86,42pkt

5pkt

91,42pkt

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek