Koniusza: Modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona
Numer ogłoszenia: 149830 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114360 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) modernizację ujęcia wody w Gnatowicach dz. nr 8/1, 2) modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej w miejscowości Koniusza - dz. nr 80/5, 3) modernizację zbiorników wody pitnej w miejscowości Koniusza obok GOK dz. nr 83/16, 4) modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej w miejscowości Wronin dz. nr 102/6, 5) modernizację przepompowni wody pitnej w miejscowości Muniaczkowice dz. nr 13/9, 6) modernizację ujęcia wody pitnej ze studni głębinowej w miejscowości Polekarcice pod lasem dz. nr 95/1, 7) modernizację ujęcia wody ze studni głębinowej oraz zbiorników wody pitnej w miejscowości Polekarcice dz. nr 39/4, 36/6, 8) modernizację ujęcia wody pitnej ze studni głębinowej w miejscowości Chorążyce dz. nr 49/8, 9) modernizację ujęcia wody pitnej oraz hydroforni w miejscowości Zielona dz. nr 1/1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 958773,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 998941,14

·         Oferta z najniższą ceną: 998941,14 / Oferta z najwyższą ceną: 1175000,00

·         Waluta: PLN.