R.Ż.271.10.2015                                                   Koniusza, dnia  15.05.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pn.: „Modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona”

 

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15.05.2015
Numer ogłoszenia:  
114360 - 2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza , Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) modernizację ujęcia wody w Gnatowicach dz. nr 8/1, 2) modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej w miejscowości Koniusza - dz. nr 80/5, 3) modernizację zbiorników wody pitnej w miejscowości Koniusza obok GOK dz. nr 83/16, 4) modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej w miejscowości Wronin dz. nr 102/6, 5) modernizację przepompowni wody pitnej w miejscowości Muniaczkowice dz. nr 13/9, 6) modernizację ujęcia wody pitnej ze studni głębinowej w miejscowości Polekarcice pod lasem dz. nr 95/1, 7) modernizację ujęcia wody ze studni głębinowej oraz zbiorników wody pitnej w miejscowości Polekarcice dz. nr 39/4, 36/6, 8) modernizację ujęcia wody pitnej ze studni głębinowej w miejscowości Chorążyce dz. nr 49/8, 9) modernizację ujęcia wody pitnej oraz hydroforni w miejscowości Zielona dz. nr 1/1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 24000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, upoważniające do kierowania robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zamawiający określając wymagania dla osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394 z późn. zm.) .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) ( wg załącznika Nr 2 do SIWZ) - oryginał. 2.Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ ). 3.Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 16 SIWZ . 4.Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                     1 - Cena - 95

·                     2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. intensywne opady deszczu) uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w określonym w § 1 ust.3 umowy terminie, lub w przypadku innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich jak: a) przyczyny losowe ( np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), b)przyczyny techniczne( np. kolizje z innymi obiektami), c) zmiana warunków realizacji Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013( możliwość aneksowania terminu realizacji), Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy. Okoliczności, czy spełnione są ww. warunki do przedłużenia terminu realizacji umowy potwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy Zamawiającego i zostaną uzasadnione w protokole konieczności podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę. 2.W ramach umowy można zmienić osoby bezpośrednio sprawujące nadzór na realizacją inwestycji. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie nadzoru, zmian organizacyjnych w działalności stron umowy lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmienione osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego stanowiska. 3.Wynagrodzenie za roboty budowlane w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane w przypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i w terminie odpowiadającym tym zmianom. 4.Zmiany umowy określone w pkt 1-3 wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koniusza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 3 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 10 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia został zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

SIWZ

SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty

SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz osób

SIWZ/Zał. Nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach

SIWZ/Zał. Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ/Zał. Nr 6 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SIWZ/Zał. Nr 7 – wzór umowy

SIWZ/Zał. Nr 8 – przedmiary robót  (Gnatowice dz. nr 8/1, Koniusza dz. nr 80/5,

Koniusza dz. nr 83/16, Wronin dz. nr 102/6, Muniaczkowice dz. nr 13/9,

Polekarcice dz. nr 95/1, Polekarcice dz. nr 39/4, 36/6, Chorążyce dz. nr 49/8,

Zielona dz. nr 1/1)

SIWZ/Zał. Nr 9 – Rysunki

SIWZ/Zał. Nr 10 –Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

Załączniki 1,2,3,4,5,6 w formacie MS WORD