Koniusza: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie
Numer og這szenia: 153046 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 107788 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. ma這polskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okrelenie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie. Przedmiot zam闚ienia obejmuje budow przy istniej鉍ym budynku szko造 podstawowej w Niegardowie przyszkolnej sali gimnastycznej. Budowa polega ma na wyburzeniu czci istniej鉍ego budynku wraz z budynkami otaczaj鉍ymi inwestycj, a nast瘼nie w czci wschodniej dzia趾i budowa sali gimnastycznej. Miejsce po wyburzeniach zajmie budynek sali gimnastycznej wraz z elementami zagospodarowania terenu. Istniej鉍a cz nie poddana modyfikacji stanowi豉 b璠zie jak dotychczas budynek szko造 podstawowej. Cz poddana wyburzeniom stanowi budynek socjalno-administracyjny. Prace budowlane b璠 odbywa造 si w trakcie funkcjonowania budynku szko造 podstawowej w czci gdzie nie zak豉da si prac budowlanych koliduj鉍ych z funkcjonowaniem obiektu. Charakterystyka og鏊na obiektu: Budynek przyszkolnej sali gimnastycznej, przylegaj鉍y do wschodniej ciany istniej鉍ej szko造, czciowo trzykondygnacyjny. Zaprojektowano wykonanie budynku metod mieszan czciowo tradycyjn. Zgodnie z dokumentacj projektow cz bezporednio przylegaj鉍a do budynku b璠zie posiada豉 konstrukcj tradycyjn tj. fundamenty 瞠lbetowe na kt鏎ych zbudowane zostan ciany a nast瘼nie po章czone stropami oraz wie鎍ami z drewnian konstrukcj dachu, natomiast pozosta豉 cz zaprojektowana zosta豉 w uk豉dzie szkieletowego 瞠lbetu tj. fundamenty 瞠lbetowe na kt鏎ych oparte s s逝py 瞠lbetowe 章czone poziomo belkami stanowi鉍ymi wie鎍e, belki oraz nadpro瘸, ca這 czci szkieletowej zostanie wype軟iona pustakami ceramicznymi, a w czci ponad polem gry projektuje si konstrukcj dachu opart na klejonych dwigarach drewnianych, pozosta豉 cz budynku posiada tradycyjn konstrukcj dachu o odpowiednio dobranych przekrojach. Zaprojektowano bezporednie posadowienie budynku na 豉wach fundamentowych 瞠lbetowych. Dane og鏊ne: powierzchnia u篡tkowa: 815,5 m2 (parter i I pi皻ro), powierzchnia nieu篡tkowa ( magazyn): 255,5m2 (2 pi皻ro), powierzchnia zabudowy: 628m2, kubatura: 6109m3. G堯wn cz pomieszcze projektowanych zajmuje pomieszczenie sali gimnastycznej, kt鏎e posiada widowni umieszczon na antresoli w poziomie pierwszego pi皻ra w formie balkonu. Pozosta貫 pomieszczenia stanowi uzupe軟ienie lub pomieszczenia dodatkowe, kt鏎e zosta造 opisane szczeg馧owo w projekcie. Zakres rob鏒 budowlanych obejmuje: Roboty budowlano-adaptacyjne, roboty ziemne, fundamenty i elementy 瞠lbetowe, zbrojenie, izolacj fundament闚, podk豉dy-przyziemie, ciany i cianki przyziemia i pi皻er, wib dachow i pokrycie, tynki i ok豉dziny wewn皻rzne, tynki i ok豉dziny zewn皻rzne, stolark okienn i drzwiow, parapety wewn皻rzne, lusark okienn i drzwiow, elementy lusarsko-kowalskie, malowania, posadzki, wyposa瞠nie ruchome sanitariat闚, wyposa瞠nie szatni, wyposa瞠nie sali gimnastycznej, wyposa瞠nie ppo., instalacje elektryczne, przy章cze wodoci鉚owe, instalacj wodoci鉚ow, przy章cz kanalizacyjny, instalacj kanalizacyjn, instalacj c.o., wentylacj mechaniczn, przy章cze gazowe, instalacj gazow, instalacj nag這nienia, zagospodarowanie terenu ( ogrodzenie terenu - roboty demonta穎we i roboty monta穎we, plac zabaw dla dzieci, demonta瞠 i rozbi鏎ki budynku przyszkolnego oraz budynk闚 gospodarczych, elementy ma貫j architektury, tereny utwardzone oraz schody i stopnie terenowe, odwodnienie).

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 23.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

IV.5) Szacunkowa warto zam闚ienia (bez VAT): 2514137,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

        Cena wybranej oferty: 3037472,77

        Oferta z najni窺z cen: 3037472,77 / Oferta z najwy窺z cen: 3908534,28

        Waluta: PLN.