R.Ż.271.9.2015                                                           Koniusza, dnia  08.05.2015 r.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pn: „Budowa  przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08.05.2015
Numer ogłoszenia:  
107788 - 2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza , Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przy istniejącym budynku szkoły podstawowej w Niegardowie przyszkolnej sali gimnastycznej. Budowa polegać ma na wyburzeniu części istniejącego budynku wraz z budynkami otaczającymi inwestycję, a następnie w części wschodniej działki budowa sali gimnastycznej. Miejsce po wyburzeniach zajmie budynek sali gimnastycznej wraz z elementami zagospodarowania terenu. Istniejąca część nie poddana modyfikacji stanowiła będzie jak dotychczas budynek szkoły podstawowej. Część poddana wyburzeniom stanowi budynek socjalno-administracyjny. Prace budowlane będą odbywały się w trakcie funkcjonowania budynku szkoły podstawowej w części gdzie nie zakłada się prac budowlanych kolidujących z funkcjonowaniem obiektu. Charakterystyka ogólna obiektu: Budynek przyszkolnej sali gimnastycznej, przylegający do wschodniej ściany istniejącej szkoły, częściowo trzykondygnacyjny. Zaprojektowano wykonanie budynku metodą mieszaną częściowo tradycyjną. Zgodnie z dokumentacją projektową część bezpośrednio przylegająca do budynku będzie posiadała konstrukcję tradycyjną tj. fundamenty żelbetowe na których zbudowane zostaną ściany a następnie połączone stropami oraz wieńcami z drewnianą konstrukcją dachu, natomiast pozostała część zaprojektowana została w układzie szkieletowego żelbetu tj. fundamenty żelbetowe na których oparte są słupy żelbetowe łączone poziomo belkami stanowiącymi wieńce, belki oraz nadproża, całość części szkieletowej zostanie wypełniona pustakami ceramicznymi, a w części ponad polem gry projektuje się konstrukcję dachu opartą na klejonych dźwigarach drewnianych, pozostała część budynku posiada tradycyjną konstrukcję dachu o odpowiednio dobranych przekrojach. Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku na ławach fundamentowych żelbetowych. Dane ogólne: powierzchnia użytkowa: 815,5 m2 (parter i I piętro), powierzchnia nieużytkowa ( magazyn): 255,5m2 (2 piętro), powierzchnia zabudowy: 628m2, kubatura: 6109m3. Główną część pomieszczeń projektowanych zajmuje pomieszczenie sali gimnastycznej, które posiada widownię umieszczoną na antresoli w poziomie pierwszego piętra w formie balkonu. Pozostałe pomieszczenia stanowią uzupełnienie lub pomieszczenia dodatkowe, które zostały opisane szczegółowo w projekcie. Zakres robót budowlanych obejmuje: Roboty budowlano-adaptacyjne, roboty ziemne, fundamenty i elementy żelbetowe, zbrojenie, izolację fundamentów, podkłady-przyziemie, ściany i ścianki przyziemia i pięter, więźbę dachową i pokrycie, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, parapety wewnętrzne, ślusarkę okienną i drzwiową, elementy ślusarsko-kowalskie, malowania, posadzki, wyposażenie ruchome sanitariatów, wyposażenie szatni, wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie ppoż., instalacje elektryczne, przyłącze wodociągowe, instalację wodociągową, przyłącz kanalizacyjny, instalację kanalizacyjną, instalację c.o., wentylację mechaniczną, przyłącze gazowe, instalację gazową, instalację nagłośnienia, zagospodarowanie terenu ( ogrodzenie terenu - roboty demontażowe i roboty montażowe, plac zabaw dla dzieci, demontaże i rozbiórki budynku przyszkolnego oraz budynków gospodarczych, elementy małej architektury, tereny utwardzone oraz schody i stopnie terenowe, odwodnienie).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie sali gimnastycznej lub hali sportowej o kubaturze nie mniejszej niż 5000m³ oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zosta¬ły wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, upoważniające do kierowania robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zamawiający określając wymagania dla osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394 z późn. zm.).

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawca musi udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 mln złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) ( wg załącznika Nr 2 do SIWZ) - oryginał. 2.Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ ). 3.Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 16 SIWZ . 4.Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika. 5.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5.1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                     1 - Cena - 95

·                     2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych( np. intensywne opady śniegu, deszczu, niskie temperatury ) uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w określonym w §11 ust.3umowy terminie, lub w przypadku innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takie jak : a) przyczyny techniczne( np. kolizje z innymi obiektami), b) przyczyny losowe( np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), c) ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad dokumentacji projektowej, Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy. Okoliczności, czy spełnione są ww. warunki do przedłużenia terminu realizacji umowy potwierdzone zostaną przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy Zamawiającego i zostaną uzasadnione w protokole konieczności podpisanym przez Zamawiającego, właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę. 2.Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy określonego w§11 ust.3 umowy, w przypadku udzielenia robót dodatkowych w rozumieniu art.67ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn. zm.).Uzasadnienie przesunięcia terminu związanego z wykonaniem robót dodatkowych wraz z określeniem terminu zakończenia realizacji umowy, winno być zawarte w protokole konieczności podpisanym przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Wykonawcę. Wydłużony czas realizacji umowy nie może być dłuższy niż czas wykonania zamówienia dodatkowego. 2.W ramach umowy można zmienić osoby bezpośrednio sprawujące nadzór na realizacją inwestycji. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie nadzoru, zmian organizacyjnych w działalności stron umowy lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmienione osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego stanowiska. 3.Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4.Zmiany umowy określone w pkt1-3 wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koniusza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 3 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

SIWZ

SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty

SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych robót

SIWZ/Zał. Nr 3a – zobowiązanie „podmiotu trzeciego”

SIWZ/Zał. Nr 4 – wykaz osób

SIWZ/Zał. Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach

SIWZ/Zał. Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ/Zał. Nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SIWZ/Zał. Nr 8 – wzór umowy

SIWZ/Zał. Nr 9 – przedmiary robót:

                          przedmiar robót -  roboty budowlane,

przedmiar robót -  instalacje elektryczne,

przedmiar robót -  instalacje sanitarne,

przedmiar robót -  nagłośnienie,

przedmiar robót -  zagospodarowanie terenu      

                              

SIWZ/Zał. Nr 10 – Projekt Budowlany pn. „Projekt rozbiórki budynku przyszkolnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych”

 

SIWZ/Zał. Nr 11 – Projekt Wykonawczy pn. „Budowa przyszkolnej sali   gimnastycznej w Niegardowie”

 

1) Projekt zagospodarowania terenu + Projekt Architektoniczno- Budowlany + Charakterystyka energetyczna obiektu

2) Inwentaryzacja budynku

  3)  Projekt konstrukcji

4) Projekt instalacji sanitarnych

5) Projekt instalacji elektrycznych

6) Projekt systemu nagłośnienia sali

 

SIWZ/Zał. Nr 12 –Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, instalacje  sanitarne, instalacje elektryczne)

 

Załączniki 1,2,3,3a,4,5,6,7 w formacie MS WORD