R.Ż.271.8.2015                                                                      Koniusza, dnia  20.05.2015 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej Wronin „Nawrotka” nr drogi 54, nr dz. ewid. 333/7, 334/2 Wronin w miejscowości Wronin w  km 0+000-0+600, w km 0+600-1+100” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Oskar Niezabitowski PRODiM ul. Katowicka 20/22,

31-351 Kraków  za cenę brutto: 378 830,26zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów (100) obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 5 ofert. Żaden Wykonawca nie został wykluczony

z  postępowania oraz żadna  oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej:

Mirosław Kasza

Ryszard Staniszewski

Leszek Olech

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR -BUD” s. c.

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

512 840,14zł

36 miesięcy

70,18pkt

0pkt

70,18pkt

2

Oskar Niezabitowski PRODiM

 ul. Katowicka 20/22

31-351 Kraków

378 830,26zł

60 miesięcy

95pkt

5pkt

100pkt

3

SKANSKA S.A.

ul.Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

Adres do korespondencji:

SKANSKA S.A.

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie

Al. Powstańców

Śląskich 26

30-570 Kraków

471 987,86zł

60 miesięcy

76,25pkt

5pkt

81,25pkt

4

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE   Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a

52-200 Wrocław

Adres do korespondencji:

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE   Sp. z o.o.

ul. J. Mehoffera 10

31-322 Kraków

424 245,63zł

60 miesięcy

84,83pkt

5pkt

89,83pkt

5

Rejon Robót Drogowych DROG - BUD Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

438 908,65zł

60 miesięcy

82,00pkt

5pkt

87,00pkt

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek