Koniusza: Remont drogi gminnej Wronin Nawrotka nr drogi 54, nr dz. ewid. 333/7, 334/2 Wronin w miejscowości Wronin w km 0+000 - 0+600, w km 0+600 -1+100
Numer ogłoszenia: 125286 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97438 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Wronin Nawrotka nr drogi 54, nr dz. ewid. 333/7, 334/2 Wronin w miejscowości Wronin w km 0+000 - 0+600, w km 0+600 -1+100.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Wronin Nawrotka nr drogi 54, nr dz. ewid. 333/7, 334/2 Wronin w miejscowości Wronin w km 0+000-0+600, w km 0+600-1+100. Zakres robót w km 0+000-0+600 obejmuje: 1)wykonanie podbudowy, 2) wykonanie nawierzchni w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, grubości 4 cm, na powierzchni 3050m2, 3)pobocza. Zakres robót w km 0+600-1+100 obejmuje: 1)roboty przygotowawcze, 2)roboty rozbiórkowe, 3)roboty ziemne, 4)poszerzenie, 5)budowę wysepki przy straży pożarnej, 6)profilowanie, 7)wykonanie nawierzchni w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, grubości 4 cm, na powierzchni 2974m2, 8)nawierzchnię wysepki, 9)pobocza, 10) rowy odwadniające, 11)przepusty pod zjazdami, 12)zjazdy do pól, posesji i na drogi boczne, 13)murki czołowe na przepustach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 485671,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 378830,26

·         Oferta z najniższą ceną: 378830,26 / Oferta z najwyższą ceną: 512840,14

·         Waluta: PLN.