R.Ż. 271.7.2015                                                                      Koniusza, dnia  28.04.2015 r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                   Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej Wąsów „Pod Olecha”  nr drogi 54, nr dz. ewid. 106/2 Wąsów w miejscowości Wąsów, w km 0+000-0+800, w km 0+800-0+980” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Wiesław Nowakowski  Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD”  Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, za cenę brutto: 196 025,58zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów (100) obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono dwie  oferty. Żaden Wykonawca nie został wykluczony

z  postępowania oraz żadna  oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

 

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

 SOLARIS –EKO

Sp. z o.o.

ul. Na Załęczu 1

31-587 Kraków

218 079,25zł

60 miesięcy

85,39pkt

5pkt

90,39pkt

2

Wiesław Nowakowski 

Zakład Usług Rolniczych

i Budowlanych „AGROBUD”

Piotrkowice Małe 97

 32-104 Koniusza

196 025,58zł

60 miesięcy

95pkt

5pkt

100pkt

 

 

 

 Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek