Koniusza: Remont drogi gminnej Wąsów Pod Olecha nr drogi 54, nr dz. ewid. 106/2 Wąsów w miejscowości Wąsów, w km 0+000-0+800, w km 0+800-0+980
Numer ogłoszenia: 105772 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77990 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Wąsów Pod Olecha nr drogi 54, nr dz. ewid. 106/2 Wąsów w miejscowości Wąsów, w km 0+000-0+800, w km 0+800-0+980.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Wąsów Pod Olecha nr drogi 54, nr dz. ewid. 106/2 Wąsów w miejscowości Wąsów, w km 0+000 - 0+800, w km 0+800-0+980. Zakres robót w km 0+000-0+800 obejmuje: 1)wykonanie podbudowy, 2) wykonanie nawierzchni w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, grubości 4 cm, na powierzchni 2410m2, 3)pobocza. Zakres robót w km 0+800-0+980 obejmuje: 1)roboty przygotowawcze, 2)roboty ziemne- likwidacja uszkodzeń spowodowanych wodą opadową, 3)wykonanie podbudowy, 4)wykonanie nawierzchni w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, grubości 4 cm, na powierzchni 540m2, 5) pobocza, 6)zjazdy, 7)drogę boczną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209598,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 196025,58

·         Oferta z najniższą ceną: 196025,58 / Oferta z najwyższą ceną: 218079,25

·         Waluta: PLN.