R.Ż. 271.5.2015                                                                      Koniusza, dnia  17.04.2015 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej Dalewice „Do Kowar” nr drogi 7, nr dz. ewid. 742/2 Dalewice w miejscowości  Dalewice w  km 0+000-0+850”dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: Wiesław Nowakowski  Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD”  Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, za cenę brutto: 148 584,71zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów (100) obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono cztery oferty. Żaden Wykonawca nie został wykluczony

 z postępowania oraz żadna  oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

 

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

Eurovia Polska S.A.

Oddział Małopolska

ul. Łokietka 79

31-280 Kraków

189 799,30zł

36 miesięcy

74,37pkt

0pkt

74,37pkt

2

Rejon Robót Drogowych DROG - BUD Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

170 710,53zł

60 miesięcy

82,69pkt

5pkt

87,69pkt

3

„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Krakowska 7

32-100 Proszowice

163 688,49zł

48 miesięcy

86,23pkt

2,5pkt

88,73pkt

4

Wiesław Nowakowski 

Zakład Usług Rolniczych

i Budowlanych „AGROBUD”

Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza 

148 584,71zł

60 miesięcy

95pkt

5pkt

100pkt

 

                Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek