Koniusza: Remont drogi gminnej Dalewice Do Kowar nr drogi 7, nr dz. ewid. 742/2 Dalewice w miejscowości Dalewice w km 0+000-0+850
Numer ogłoszenia: 95072 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63862 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Dalewice Do Kowar nr drogi 7, nr dz. ewid. 742/2 Dalewice w miejscowości Dalewice w km 0+000-0+850.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Dalewice Do Kowar nr drogi 7, nr dz. ewid. 742/2 Dalewice w miejscowości Dalewice w km 0+000-0+850. Zakres robót obejmuje: 1)roboty przygotowawcze, 2)roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4)nową podbudowę w km 0+000 do 0+020 i 0+474 do 0+520, 5)wykonanie nawierzchni w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1, grubości 4 cm, na powierzchni 2022m2, 6) drogi boczne, 7)zjazdy, 8) pobocza, 9)odwodnienie, 10)dowiązanie do końca odcinka, 11)oznakowanie pionowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156307,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 148584,71

·         Oferta z najniższą ceną: 148584,71 / Oferta z najwyższą ceną: 189799,30

·         Waluta: PLN.