R.Ż. 271.4.2.2015                                                                 Koniusza, dnia  15.04.2015 r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534”

dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa,

za cenę brutto: 1 597 971,30zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów (100) obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono siedem ofert. Żaden Wykonawca nie został wykluczony

 z postępowania, oferta jednego Wykonawcy została odrzucona.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

 

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

Eurovia Polska S.A.

Oddział Małopolska

ul. Łokietka 79

31-280 Kraków

1 726 687,36zł 36 miesięcy

87,92pkt

0pkt

87,92pkt

2

Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum: Wiesław Nowakowski 

Zakład Usług Rolniczych

i Budowlanych „AGROBUD”

Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza 

Partner konsorcjum: 

Oskar Niezabitowski PRODiM

 ul. Katowicka 20/22

31-351 Kraków

1 673 729,06zł 60 miesięcy

90,70pkt

5pkt

95,70pkt

3

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE   Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a

52-200 Wrocław

Adres do korespondencji:

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE   Sp. z o.o.

ul. J. Mehoffera 10

31-322 Kraków

1 747 628,05zł 60 miesięcy

-

-

oferta

odrzucona

4

SKANSKA S.A.

ul.Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

Adres do korespondencji:

SKANSKA S.A.

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie

Al. Powstańców

Śląskich 26

30-570 Kraków

1 597 971,30zł 60 miesięcy

95pkt

5pkt

100pk

5

Franciszek Fryc

Przedsiębiorstwo Budowlano -Drogowo-Mostowe „DROG -BUD”

ul. Zamkowa 3

34-116 Spytkowice

1 838 652,19zł 60 miesięcy

82,56pkt

5pkt

87,56pkt

6

SOLARIS –EKO

Sp. z o.o.

ul. Na Załęczu 1

31-587 Kraków

2 243 416,17zł 60 miesięcy

67,67pkt

5pkt

72,67pkt

7

Jadwiga Trojszczak „TROBUD”

Zakład Budowlano –

Handlowo-Usługowy

Zerwana 56

32-091 Michałowice

2 054 166,81zł 60 miesięcy

73,90pkt

5pkt

78,90pkt

 

 

 Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek