Koniusza: Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534
Numer ogłoszenia: 92920 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50568 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534. Zakres robót remontu drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie, podbudowę na włączeniu wysokościowym na początku i końcu odcinka, profilowanie, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 , grubości 4 cm na powierzchni 10955m2, budowę pobocza, zjazdy, wykonanie przepustu w km 2+076, wykonanie przepustu w km 2+180, wykonanie wysepki na skrzyżowaniu w km 1+035, wykonanie wysepki na skrzyżowaniu w km 2+092, nawierzchnię na drogach bocznych, odmulenie przepustów, przepusty pod zjazdami, chodniki, parking, wykonanie zatoki autobusowej, plac przy sklepie, barierki ochronne, wiatę przystankową, oraz budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Piotrkowice Małe. Zakres robót budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534 obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie krawężnika betonowego, budowę chodnika, zjazdy, przepusty pod zjazdami, poręcze ochronne, pobocza, bariery sprężyste, odwodnienie, schody oraz budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1266K relacji Posądza -Koniusza.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.31.61.10-9, 31.32.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2069101,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1597971,30

·         Oferta z najniższą ceną: 1597971,30 / Oferta z najwyższą ceną: 2243416,17

·         Waluta: PLN.