R.Ż.271.4.2015                                                           Koniusza, dnia  09.03.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pn: „Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534”

                                                          

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09.03.2015
Numer ogłoszenia:  
50568 - 2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza , Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

·           Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534. Zakres robót remontu drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie, podbudowę na włączeniu wysokościowym na początku i końcu odcinka, profilowanie, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 , grubości 4 cm na powierzchni 10955m2, budowę pobocza, zjazdy, wykonanie przepustu w km 2+076, wykonanie przepustu w km 2+180, wykonanie wysepki na skrzyżowaniu w km 1+035, wykonanie wysepki na skrzyżowaniu w km 2+092, nawierzchnię na drogach bocznych, odmulenie przepustów, przepusty pod zjazdami, chodniki, parking, wykonanie zatoki autobusowej, plac przy sklepie, barierki ochronne, wiatę przystankową, oraz budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Piotrkowice Małe. Zakres robót budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534 obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie krawężnika betonowego, budowę chodnika, zjazdy, przepusty pod zjazdami, poręcze ochronne, pobocza, bariery sprężyste, odwodnienie, schody oraz budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1266K relacji Posądza -Koniusza..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.31.61.10-9, 31.32.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 42000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 2mln zł brutto, polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi/dróg i chodników, obejmującego także położenie nawierzchni bitumicznej oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zosta¬ły wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą: a) kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, upoważniające do kierowania robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, b) minimalne doświadczenie zawodowe - wykonanie co najmniej jednego zadania z zakresu budowy lub przebudowy lub remontu drogi/dróg i chodników jako kierownik budowy lub kierownik robót. 2) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, upoważniające do kierowania robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia dot. oświetlenia drogowego.

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Wykonawca musi udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1,5 mln złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·                    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·                    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia. Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie roboty o których mowa w pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia. Dowodem, o którym mowa wyżej jest: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt1. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów;

·                    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·                    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·                    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·                    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·                    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·                    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) ( wg załącznika Nr 2 do SIWZ) - oryginał. 2.Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ ). 3.Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 16 SIWZ . 4.Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika. 5.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 6.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·           1 - Cena - 95

·           2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. intensywne opady deszczu) uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w określonym w § 1 ust.3 umowy terminie lub w przypadku innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takie jak przyczyny losowe ( np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy) Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy. Okoliczności, czy spełnione są ww. warunki do przedłużenia terminu realizacji umowy potwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy Zamawiającego i zostaną uzasadnione w protokole konieczności podpisanym przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę. 2.W ramach umowy można zmienić osoby bezpośrednio sprawujące nadzór na realizacją inwestycji. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie nadzoru, zmian organizacyjnych w działalności stron umowy lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmienione osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego stanowiska. 3.Wynagrodzenie za roboty budowlane w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane w przypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i w terminie odpowiadającym tym zmianom. 4.Zmiany umowy określone w ust.1-3 wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koniusza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 3 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

SIWZ po zmianie

SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty

SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych robót

SIWZ/Zał. Nr 3a – zobowiązanie „podmiotu trzeciego”

SIWZ/Zał. Nr 4 – wykaz osób

SIWZ/Zał. Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach

SIWZ/Zał. Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ/Zał. Nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SIWZ/Zał. Nr 8 – wzór umowy

SIWZ/Zał. Nr 9 – przedmiary robót:

1)droga Koniusza-Piotrkowice Małe,

2)budowa  linii napowietrznej oświetlenia drogowego  w m. Piotrkowice Małe,

3)budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej,

4)budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej.

SIWZ/Zał. Nr 10 – Dokumentacja projektowa w tym:

1) Dokumentacja projektowa remont drogi gminnej Koniusza-Piotrkowice Małe

km 0+000 do 2+189,

2) Projekt Wykonawczy budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Piotrkowice Małe GM. Koniusza,

3) Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K, Posądza-Koniusza km 0+000 do 1+534,  

4) Projekt Budowlany budowy linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1266K relacji Posądza –Koniusza,

SIWZ/Zał. Nr 11 –Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

1) droga Koniusza-Piotrkowice Małe,

2)budowa  linii napowietrznej oświetlenia drogowego  w m. Piotrkowice Małe,

3)budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej,

4)budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej.

 

Załączniki 1,2,3,3a,4,5,6,7 w formacie MS WORD