R.Ż. 271.2.2015                                                                      Koniusza, dnia  12.03.2015 r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy szkole 

w miejscowości Glewiec” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta  Nr 6 złożona przez Wykonawcę: Wiesław Nowakowski  Zakład Usług Rolniczych  i Budowlanych „AGROBUD” Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza,

za cenę brutto: 380 688,13zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów (100) obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono siedem ofert. Żaden Wykonawca nie został wykluczony

 z postępowania oraz żadna  oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

Oferty/okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

 

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Zygmunt Włodarczyk

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „WŁOMEX”

ul. Gromadzka 30

30-719 Kraków

549 557,11zł

60 miesięcy

65,81pkt

5pkt

70,81pkt

2

Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum : Linter S.A.

ul. Piłsudskiego 57A

32-340Wolbrom

Partner konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych METRO Sp. z o.o.

ul. Budowlana 5G

40-301 Katowice

717 935,70zł

36 miesięcy

50,37pkt

0pkt

50,37pkt

3

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

BUD-MA Kozik Maciej

Pobiednik Wielki 92

32-126 Igołomia

407 000,00zł

60 miesięcy

88,86pkt

5pkt

93,56pkt

4

Jacek Janawa

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIRBUD”

ul. Dauna 111

30-629Kraków

468 230,74zł

60 miesięcy

77,24pkt

5pkt

82,24pkt

5

Dariusz Luty

Klimontów 340

32-112 Klimontów

479 734,56zł

60 miesięcy

75,39pkt

5pkt

80,39pkt

6

Wiesław Nowakowski 

Zakład Usług Rolniczych

i Budowlanych „AGROBUD”

Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza 

380 688,13zł

60 miesięcy

95pkt

5pkt

100pkt

7

„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Krakowska 7

32-100 Proszowice

527 797,43zł

48 miesięcy

68,52pkt

2,5pkt

71,02pkt

 

 

 

 Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek