Koniusza: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy szkole w miejscowości Glewiec
Numer ogłoszenia: 62348 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30714 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy szkole w miejscowości Glewiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy szkole w miejscowości Glewiec umożliwiającego kształcenie, zdobywanie doświadczenia i uprawnień do prowadzenia rowerów i motorowerów na drogach publicznych przez dzieci i młodzież. Zakres robót obejmuje: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu i darniny, rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonanie warstw odsączających i odcinających, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy z betonu jamistego, wykonanie nawierzchni tłuczniowej, wykonanie nawierzchni na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu- ścieżki rowerowe na powierzchni 818,44m2, budowę krawężników betonowych, budowę chodników z kostki brukowej, budowę betonowego obrzeża, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację świetlną, budowę ogrodzenia, humusowanie, przejazd szynowy i małą architekturę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 506080,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 380688,13

·         Oferta z najniższą ceną: 380688,13 / Oferta z najwyższą ceną: 717935,70

·         Waluta: PLN.