R.Ż.271.1.2015                                                Koniusza, dnia  21.01.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pn: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie

Gminy Koniusza”

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.01.2015
Numer ogłoszenia:  
  14912 - 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza , Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Koniusza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Koniusza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 16000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a)aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Koniusza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b)aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, c)aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub aktualną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 21z późn.zm. ), d)wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, o łącznej masie odpadów komunalnych co najmniej 1200 Mg odebranych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane ( tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: a)dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 60 l, 120 l, i 240 l, 360l, 1100 l, KP7-7000l, b)dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, c)jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposażonym w HDS, d)jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) ( wg załącznika Nr 2 do SIWZ) - oryginał. 2.Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ ). 3.Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                     1 - Cena - 97

·                     2 - Termin płatności faktury VAT - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron i dotyczy: 1) zmian, do których strony upoważnione są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz ustawy o odpadach, 2) zmiany w systemie gospodarki odpadami mające na celu optymalizację systemu szczególnie pod względem osiągnięcia limitów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, 3) zmiany: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koniusza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 3 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


SIWZ

SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty

SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz usług

SIWZ/Zał. Nr 4 – wykaz narzędzi

SIWZ/Zał. Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ/Zał. Nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji.

SIWZ/Zał. Nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej     albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SIWZ/Zał. Nr 8 – wzór umowy

SIWZ/Zał. Nr 9 – sieć dróg na terenie gminy Koniusza

SIWZ/Zał. Nr 10 - UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY GMINY KONIUSZA

z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza.

SIWZ/Zał. Nr 11 - UCHWAŁA NR XXV/159/2013 RADY GMINY KONIUSZA

z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

SIWZ/Zał. Nr 12 - UCHWAŁA NR XXV/162/2013 RADY GMINY KONIUSZA z dnia 28 luty 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Załączniki 1,2,3,4,5,7 w formacie MS WORD