SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że III Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 27 czerwca 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Koniusza.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Koniusza.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski Sołtysów.
7. Wnioski Kierowników Jednostek.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Koniusza za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2023,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Koniusza,
d) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2023,
e) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza,
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony z dotychczasowym najemcą,
g) zmiany uchwały Nr XLV/370/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Koniusza wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
h) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Koniusza w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
i) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania
pn., „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa”.
j) zmiany budżetu Gminy Koniusza na rok 2024,
k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
l) przekazania wniosku według właściwości,
m) przekazania wniosku według właściwości,
n) przekazania wniosku według właściwości,
o) przekazania wniosku według właściwości,
p) przekazania wniosku według właściwości,
r) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koniusza.
s) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koniusza.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Koniusza.