Wójt Gminy Koniusza

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku , poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

L.P.

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie do sprzedaży

Cena zbycia

1.

Gmina: Koniusza

Miejscowość: Rzędowice

Działka nr: 405/3

Powierzchnia: 0,0105 ha

KR1H/00031988/2

Własność: Gmina Koniusza

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Koniusza działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MN1 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz KDL (tereny dróg publicznych z oznaczeniem klasy drogi). Położona jest w centrum miejscowości Rzędowice, od strony północnej i wschodniej przylega do drogi publicznej (gminnej). Od strony południowo-zachodniej, na całej szerokości, graniczy z dz. nr 124, tworząc z nią jeden kompleks. Kształt regularny, zbliżony do trójkąta, teren płaski, częściowo ogrodzona, porośnięta trawą oraz krzewami, częściowo utwardzona. Uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, gazową i teletechniczną.

Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 124, położonej w Rzędowicach, stanowiącej własność osoby fizycznej.

10.600,00 zł

.

Do ceny zbycia zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361)

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 20 czerwca 2024 r. do dnia 10 lipca 2024 r. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 2 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza.

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

.