Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,
– Skarg, Wniosków i Petycji,

informują,  że w dniu  20 czerwca 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas określony z dotychczasowym najemcą.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizacje zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich  Województwa”.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Koniusza w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Koniusza za 2023 rok.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2023.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Koniusza.
 11. Omówienie projektów uchwał w sprawie przekazania wniosków według właściwości.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 13. Zakończenie.