Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 50/2024 z dnia 8 maja 2024 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat

Najemca

.

1.

.

Niegardów

Gmina Koniusza

KR1H/00021347/4

221/8

Lokal użytkowy, na parterze budynku Ośrodka Zdrowia Niegardów 72 o powierzchni użytkowej 14 m2 wraz z korzystaniem korytarza o pow. wspólnej 10 m2.

Wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, CO

Najem lokalu pod świadczenia medyczne – wraz z częścią przyległego korytarza – bez przetargu

Umowa najmu na okres pięciu lat.

.

Czynsz 5,50 zł/m2 (lokal użytkowy) oraz 1,83 zł/m2 (pow. wspólna) miesięcznie + ustawowy podatek VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłata za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Nowy Najemca – Habilitas Sp. z o.o.

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 9 maja 2024 r.

do dnia 29 maja 2024 r.

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 50/2024 z dnia 8 maja 2024 r.

.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i termin wnoszenia opłat

Dzierżawca

.

1.

.

Wierzbno

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012753/7

.

166/12, cz. dz. nr 176/2

Nieruchomość

niezabudowana

użytkowana rolniczo

rola- klasa II, IIIa i IIIb, o łącznej pow. 0,9017 ha

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Umowa na okres 3 lat od 1 czerwca 2024 r. do

do 31 maja 2027 r.

.

Czynsz roczny płatny

do15 maja – 257,00 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Pierwsza umowa z nowym Dzierżawcą

2.

Polekarcice

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012743/4

.

16

Nieruchomość

niezabudowana, użytkowana rolniczo

rola- klasa IIIa o pow. 0,1553 ha oraz klasa IIIb

o pow. 0,1407 ha

.

Przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

.

Umowa na okres 3 lat od 1 czerwca 2024 r. do

do 31 maja 2027 r.

.

Czynsz roczny płatny:

do 15 maja – 85,00 zł

+ podatek gruntowy.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

.

Pierwsza umowa z nowym Dzierżawcą

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 9 maja 2024 r.

do dnia 29 maja 2024 r.

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 50/2024 z dnia 8 maja 2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Wysokość i termin wnoszenia opłat

Uwagi

.

1.

.

.

Niegardów

.

Gmina Koniusza

KR1H/00018604/0

.

230/7 o pow.

0,0693 ha

Zabudowana budynkiem Domu Ludowego o numerze porządkowym 57A. Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie o powierzchni użytkowej 80 m2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona w terenach oznaczonych symbolem MU – tereny mieszkaniowo-usługowe

Użyczenie nieruchomości

Kołu Gospodyń Wiejskich w Niegardowie

na czas nieoznaczony

Nie dotyczy

.

2.

.

.

Piotrkowice Małe

.

Gmina Koniusza

KR1H/00012742/7

.

30 o pow.

0,2100 ha

Zabudowana budynkiem byłej remizy OSP o numerze porządkowym 16. Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie o powierzchni użytkowej 25 m2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona w terenach oznaczonych symbolem UP – tereny usług publicznych

Użyczenie nieruchomości

Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach Małych

do 31.05.2029 r.

Nie dotyczy

3.

Koniusza

Gmina Koniusza

KR1H/00012759/9

83/9 o pow.

0,1542 ha

Zabudowana Gminnym Ośrodkiem Kultury. Pow. użyczenia – 6 m2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona w terenach oznaczonych symbolem UP – tereny usług publicznych

Użyczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”na czas określony 7 lat pod lokalizację tablic informacyjnych

.

Nie dotyczy

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 9 maja 2024 r.

do dnia 29 maja 2024 r.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

           Wójta Gminy Koniusza nr 49/2024 z dnia 8 maja 2024 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel

nr KW

Nr działki

Powierzchnia

Opis

nieruchomości

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości

Termin wnoszenia opłat

1.

Dalewice

Gmina Koniusza

KR1H/00031990/9

762/3

235 m2

Działka położona we wschodniej części miejscowości, w terenach posiadających uzbrojenie w sieć energetyczną, gazową i wodociągową. Sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz ze Szkołą Podstawową w Rzędowicach. Została w części zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona terenach oznaczonych symbolem: KDZ –dróg publicznych z oznaczeniem klasy drogi; MN1 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; RL – rolnych do zalesienia; UP – usług publicznych.

.

Zamiana za działkę: nr 1/4 o pow. 268 m2 położoną w Rzędowicach

.

.

19 100,00 zł

netto +VAT

.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361)

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 9 maja 2024 r. do dnia 29 maja 2024 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza.

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

.