WÓJT GMINY KONIUSZA
Or. 524.13.2024

Zarządzenie Nr 42/2024

Wójta Gminy Koniusza

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

.

w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Zarządzenia Nr 25/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, zarządzam co następuje:

§ 1

W oparciu o przedłożoną propozycję Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2024,

przyznaję dotację:

1)Stowarzyszenie „Przyszłość”, Niegardów 57, 32-104 Koniusza, na powierzenie zadania: Otwarci na kulturę” w wysokości: 5 000,00 zł.
2)Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Bojowe Schrony Proszowice, ul. 3 Maja 38, 32-100 Proszowice, na powierzenie zadania: „Spotkania z historiąw wysokości: 5 000,00 zł.

§ 2

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55.

.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

        Z up. Wójta

       Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń