SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 30 kwietnia 2024 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat,
b) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Posądzy prawem służebności gruntowej,
c) zmiany uchwały Nr XLV/370/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Koniusza wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
d) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Proszowickiemu.

 

 

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.