Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  18 kwietnia 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 1400 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Posądzy prawem służebności gruntowej.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/370/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Koniusza wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Proszowickiemu.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  7. Zakończenie.