Data publicznego ogłoszenia ___________________

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924 ze zmianami),

Wojewoda Małopolski

zawiadamia o wszczęciu 5 marca 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WIII.7840.30.6.2024.EL), na wniosek z 04.03.2024 r. (na wezwanie z 12.03.2024 r. uzupełniony 4 kwietnia 2024 r.) złożony przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,

w sprawie

wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

budową Stacji Regulacyjno-Pomiarowej (SRP) oraz Stacji Pomiarowej EC (SPEC) „Kraków-Przewóz” – miasto Kraków, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 700 „Skrzeszowice” – gmina Kocmyrzów-Luborzyca, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 700 „Kraków-Jeziorko” – miasto Kraków, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
budową śluzy nadawczo-odbiorczej (SNO) DN 700 „Wężerów” – gmina Słomniki, z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa, długość ok. 1 km wraz z niezbędną infrastrukturą (odgałęzienie DN 500);
budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 500 „Kraków-Na Niwach” – miasto Kraków (wraz z przebudową układu włączeniowego w istniejący system), wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 o długość ok. 0,1 km łączącego projektowaną stację regulacyjno-pomiarową (SRP) Kraków-Przewóz z istniejącym gazociągiem DN 500 (gazociąg połączeniowy DN 300);
budową kablowej linii światłowodowej (wzdłuż gazociągu DN700) oraz budową elementów ochrony katodowej;
budową fragmentu linii napowietrzanej elektroenergetycznej nN (po wcześniejszej rozbiórce istniejącego odcinka kolidującego z projektowanym zamierzeniem budowlanym);
przebudową istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 na długości ok. 0,2 km (przebudowywany gazociąg DN 300).

Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych):

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

1.Powiat krakowski:

.

.

lp.

nr działki

księga wieczysta

jednostka ewidencyjna 120605_2

Kocmyrzów-Luborzyca

obręb 0002 Czulice

1.

100

KR1P/00445731/9

2.

124

KR1P/00333309/4

3.

125

KR1P/00030788/1

4.

129

.

5.

25

KR1P/00530526/2

6.

26

KR1P/00073248/7

7.

27

KR1P/00093247/6

8.

286

KR1P/00399613/8

9.

287

KR1P/00530522/4

10.

293

KR1P/00030796/0

11.

294

KR1P/00265187/4

12.

295

.

13.

296

KR1P/00059570/9

14.

297

KR1P/00091537/2

15.

298

KR1P/00035598/7

16.

299

KR1P/00073308/6

17.

312

.

18.

344/25

KR1P/00196898/6

19.

345/2

KR1P/00087111/9

20.

347

.

21.

348

KR1P/00030789/8

22.

349

KR1P/00269096/7

23.

350

KR1P/00005419/0

24.

351

KR1P/00005419/0

25.

355

KR1P/00230037/4

26.

356

KR1P/00018080/8

27.

358

KR1P/00535281/7

28.

359

.

29.

567

KR1P/00023164/9

30.

568

KR1P/00654277/6

31.

572

.

32.

579

KR1P/00030803/3

33.

6

KR1P/00530522/4

obręb 0004 Goszyce

34.

265/1

(265/5* 265/6)

KR1P/00469238/7

35.

265/2

KR1P/00469238/7

36.

304

KR1P/00317423/1

37.

305

KR1P/00331667/7

38.

368

.

obręb 0007 Karniów

39.

10

KR1P/00218465/3

40.

112

KR1P/00620482/9

41.

114/1

KR1P/00174774/1

42.

114/2

KR1P/00645528/5

43.

115/2

KR1P/00174774/1

44.

116

KR1P/00064515/4

45.

117

.

46.

118

KR1P/00098919/3

47.

119

.

48.

123

KR1P/00058168/1

49.

124

.

50.

127

KR1P/00048869/2

51.

128

KR1P/00103090/4

52.

131

KR1P/00488404/1

53.

132

KR1P/00318636/4

54.

134

.

55.

135

.

56.

136

KR1P/00041700/1

57.

137

KR1P/00041699/0

58.

138

KR1P/00040962/8

59.

147

KR1P/00193299/6

60.

148

KR1P/00242070/4

61.

20

.

62.

22

KR1P/00043391/5

63.

23

KR1P/00028679/7

64.

25

KR1P/00085478/5

65.

26

KR1P/00030403/9

66.

28

KR1P/00102185/0

67.

29

KR1P/00351366/3

68.

294

KR1P/00242107/3

69.

295

KR1P/00309355/4

70.

299

KR1P/00226296/6

71.

30

.

72.

300

KR1P/00262095/1

73.

301/2

KR1P/00183940/2

74.

31

KR1P/00348523/8

75.

313

.

76.

363

KR1P/00218464/6

77.

364/1

KR1P/00366307/0

78.

364/2

KR1P/00366307/0

79.

54

.

80.

55/1

.

81.

55/2

.

82.

62

.

83.

676

KR1P/00043393/9

84.

677

KR1P/00047211/8

85.

69/1

KR1P/00031663/6

86.

69/2

KR1P/00031663/6

87.

70/1

KR1P/00426610/6

88.

70/2

KR1P/00304554/4

89.

70/3

KR1P/00304555/1

90.

70/4

KR1P/00426615/1

91.

71

.

92.

9

KR1P/00579876/5

obręb 0015 Pietrzejowice

93.

1

KR1P/00337054/9

94.

2/1

KR1P/00208581/9

95.

2/2

.

96.

22

.

97.

250

KR1P/00546068/8

98.

253/1

KR1P/00208581/9

99.

253/2

.

100.

254

.

101.

27/1

KR1P/00366705/0

102.

27/2

KR1P/00343355/4

103.

28/1

KR1P/00673221/8

104.

29/4

KR1P/00225972/2

105.

30/2

KR1P/00109085/8

106.

31/1

KR1P/00525702/2

107.

32/7

KR1P/00181364/6

108.

33

KR1P/00645492/3

109.

36/1

.

110.

36/2

.

111.

37

KR1P/00459792/5

112.

38/2

.

113.

39

KR1P/00343355/4

114.

40

KR1P/00673221/8

115.

41

KR1P/00088743/5

116.

42

KR1P/00136829/4

117.

43

KR1P/00063112/2

118.

44

.

119.

45

KR1P/00645492/3

120.

46

KR1P/00239158/1

121.

47

KR1P/00194779/2

122.

48

KR1P/00154335/6

123.

49

KR1P/00290188/5

124.

50

KR1P/00076557/7

125.

51

KR1P/00136112/5

126.

52

KR1P/00066851/5

127.

53

KR1P/00214869/7

128.

54

KR1P/00133681/3

129.

55

KR1P/00166404/8

130.

56

KR1P/00063559/7

131.

57/1

KR1P/00094499/4

132.

57/2

KR1P/00094499/4

133.

58

KR1P/00294074/1

134.

6/1

KR1P/00337054/9

135.

6/3

KR1P/00208581/9

136.

6/4

KR1P/00109087/2

137.

7/5

KR1P/00459790/1

138.

7/6

KR1P/00459790/1

139.

7/8

KR1P/00459790/1

140.

89/2

KR1P/00623744/5

141.

89/3

.

142.

90

KR1P/00290188/5

143.

91/16

KR1P/00095315/8

144.

91/6

KR1P/00330807/4

145.

92/10

KR1P/00136112/5

146.

92/9

KR1P/00136112/5

147.

93/1

KR1P/00148951/5

148.

94/1

KR1P/00540651/0

obręb 0017 Rawałowice

149.

193/1

KR1P/00156350/1

150.

194

KR1P/00159488/8

151.

195

KR1P/00240071/7

152.

196

KR1P/00418145/6

153.

214

KR1P/00123227/0

154.

215

KR1P/00682345/9

155.

216

.

156.

217

KR1P/00222748/2

157.

218/1

KR1P/00222747/5

158.

218/3

KR1P/00415486/7

159.

219

.

160.

224

.

161.

225

KR1P/00097539/8

162.

227/2

.

163.

228/6

.

164.

228/8

KR1P/00168831/4

165.

252/12

KR1P/00607951/1

166.

252/8

KR1P/00362904/7

167.

253

KR1P/00169388/0

168.

254/10

KR1P/00608015/5

169.

254/18

KR1P/00671541/3

170.

254/8

KR1P/00607950/4

171.

258

KR1P/00222746/8

172.

259

KR1P/00355117/1

173.

264

KR1P/00169388/0

174.

267

.

175.

368

.

176.

369

.

177.

371

.

178.

373

.

179.

374

.

180.

375

.

181.

385

.

obręb 0022 Skrzeszowice

182.

231/1

KR1P/00375297/2

183.

231/5

.

184.

231/6

.

185.

231/7

.

186.

232/1

KR2K/00010276/5

187.

233/1

KR1P/00143946/2

188.

233/2

KR1P/00143946/2

189.

234

KR1P/00241123/4

190.

235/2

KR1P/00197476/9

191.

235/3

KR1P/00197475/2

192.

235/4

.

193.

235/5

KR1P/00589687/6

194.

235/7

.

195.

295

KR1P/00320279/0

196.

298

.

197.

299

KR1P/00320668/4

198.

3/1

KR1P/00113411/4

199.

300

(300/1* 300/2)

KR1P/00013057/3

200.

301

(301/1* 301/2)

KR1P/00013057/3

201.

302/1

KR1P/00007442/4

202.

302/2

KR1P/00241123/4

203.

303

.

204.

304

.

205.

306

KR1P/00544642/2

206.

317/1

.

207.

323/1

.

208.

332

.

209.

333

.

210.

334/1

.

211.

335/1

.

212.

389

KR1P/00200421/4

213.

391

.

214.

392

KR1P/00200421/4

215.

393/19

KR1P/00200421/4

216.

399/1

KR1P/00229166/7

217.

399/2

KR1P/00200421/4

218.

399/3

KR1P/00200421/4

219.

4

KR1P/00113411/4

220.

401

.

221.

402

KR1P/00200421/4

222.

407/52

KR1P/00200421/4

223.

5/1

KR1P/00230548/9

jednostka ewidencyjna 120612_5 Słomniki

obręb 0001 Brończyce

224.

112

KR1S/00025826/4

225.

122

KR1S/00028962/0

226.

126

KR1S/00025826/4

227.

130

KR1S/00000034/4

228.

22/14

KR1S/00006490/0

229.

23/3

KR1S/00013613/1

230.

24/1

KR1S/00000508/8

231.

24/10

KR1S/00000620/9

232.

24/11

KR1S/00000195/0

233.

24/13

KR1H/00001071/2

234.

24/14

KR1S/00001018/3

235.

24/15

.

236.

24/16

KW 6317

237.

24/17

.

238.

24/18

KW 14791

239.

24/19

KR1S/00001489/5

240.

24/2

KR1S/00000508/8

241.

24/3

KR1S/00000508/8

242.

24/36

KR1S/00000545/9

243.

24/4

KR1S/00000315/8

244.

24/5

KR1S/00000326/8

245.

24/6

KR1S/00000466/1

246.

24/7

KW 543

247.

24/9

KR1S/00000620/9

248.

27

KR1S/00007221/1

249.

31/3

KR1S/00010291/6

250.

32/1

KR1S/00032852/7

251.

33/1

KR1S/00032852/7

252.

38/5

KW 23037

253.

39/1

KR1S/00027608/4

254.

39/2

KR1S/00004824/7

255.

39/5

KR1S/00010596/4

256.

41/2

KR1S/00000532/5

257.

41/3

KR1S/00032386/9

258.

41/5

KR1S/00010596/4

259.

42

KR1S/00003759/3

260.

43

KR1S/00002615/5

261.

44

.

262.

45

KW 3608

263.

46

.

264.

66/3

KR1S/00031651/1

265.

66/4

KR1S/00031652/8

266.

66/6

KR1S/00000315/8

267.

67/1

KR1S/00028491/7

268.

67/2

KR1S/00004089/2

269.

68

.

270.

69/4

KR1S/00006484/5

271.

69/5

KR1S/00004420/5

272.

70

.

273.

71

.

274.

72/2

.

275.

73/1

KW 21809

276.

73/5

KW 21809

277.

73/6

KW 21809

278.

74/1

KW 9317

279.

84/1

KW 26406

280.

93

KR1S/00011010/0

281.

94

KR1S/00028722/6

obręb 0002 Czechy

282.

225

KW 24606

283.

258

KW 7106

284.

259

KW 18579

285.

260

.

286.

261

KR1S/00022041/6

287.

262/1

.

288.

262/2

KW 647

289.

264

KW 109261

290.

266/12

KR1S/00035400/5

291.

266/13

KR1S/00035401/2

292.

269

KW 18696

293.

393/2

KR1S/00024432/8

obręb 0006 Kępa

294.

153

KR1S/00005804/8

295.

156/1

KW 2943

296.

156/2

KR1S/00023570/0

297.

157

KR1S/00001106/7

298.

159

KW 9707

299.

160

KW 9707

300.

166/3

KR1S/00011898/8

301.

166/4

KW 11907

302.

166/5

KR1S/00029707/2

303.

166/6

KR1S/00008183/9

304.

174

KR1S/00007934/2

305.

175/1

KR1S/00009507/4

306.

175/5

.

307.

176

KW 161

308.

177

KR1S/00003141/8

309.

178/2

KR1S/00026957/8

310.

179/1

KR1S/00002360/2

311.

179/2

KR1S/00010487/7

312.

179/3

KR1S/00010487/7

313.

179/5

KR1S/00002360/2

314.

180

.

315.

181

KW 21162

316.

2

KR1S/00019654/2

317.

205

.

318.

208

KR1S/00024896/8

319.

214

.

320.

215

KR1S/00024896/8

321.

220

KR1S/00024896/8

322.

235

KR1S/00024896/8

323.

3

KW 9406

324.

4

.

325.

46/3

KR1S/00002301/1

326.

49

KR1S/00007588/1

327.

5

.

328.

50/1

KR1S/00007547/2

329.

50/2

KR1S/00007547/2

330.

51/1

.

331.

51/2

.

332.

57/2

KW 100491

333.

60/1

KW 4419

334.

60/2

KW 22374

335.

61/2

KW 2011

336.

63/2

KW 133254

337.

64/3

KW 133254

338.

65/1

KW 23359

339.

65/2

KW 23359

340.

66

KR1S/00027733/9

341.

67

KR1S/00027733/9

obręb 0012 Prandocin

342.

100

KR1S/00006592/5

343.

102

KW 3523

344.

104

KR1S/00021402/8

345.

105

KW 1796

346.

107/2

KR1S/00031689/6

347.

109/5

KR1S/00021933/9

348.

11

KR1S/00001917/5

349.

112

KR1S/00015520/6

350.

114

KR1S/00005122/3

351.

116

KR1S/00027567/4

352.

118/1

KR1S/00015665/4

353.

118/2

KR1S/00028417/5

354.

120

KW 25646

355.

121

KR1S/00030018/5

356.

123

.

357.

124

KW 4988

358.

125

KR1S/00015663/0

359.

128/2

KR1S/00023251/8

360.

129

KW 102437

361.

13/3

KR1S/00004847/4

362.

130/2

KR1S/00031823/8

363.

131/1

KW 17002

364.

132/1

KW 17002

365.

133

KR1S/00001883/7

366.

134

KW 3003

367.

135/1

KR1S/00019701/7

368.

135/2

KR1S/00016702/3

369.

136/1

KW 18611

370.

136/2

.

371.

137/1

KW 16481

372.

137/2

KW 7560

373.

138

KW 23560

374.

139

KR1S/00018245/5

375.

14

KR1S/00017325/3

376.

140

.

377.

141/2

KR1S/00002895/1

378.

142/2

.

379.

142/3

KW 18232

380.

143

.

381.

144

.

382.

145

KR1S/00001186/1

383.

146

KW 24368

384.

147/1

KR1S/00001368/1

385.

147/4

KR1S/00027831/6

386.

15/11

KW 22152

387.

15/12

KR1S/00010989/6

388.

151

KR1S/00031051/5

389.

16

KW 111329

390.

17

.

391.

18

.

392.

19

KW 26478

393.

192/2

KR1S/00030018/5

394.

20

KR1S/00031051/5

395.

21

KW 22146

396.

22

KR1S/00004831/9

397.

23

KR1S/00015664/7

398.

24

KR1S/00015664/7

399.

25/2

.

400.

26

KW 1915

401.

27/2

KR1S/00021024/4

402.

27/4

KW 13946

403.

28

KW 1593

404.

29/4

.

405.

30/1

KW 4450

406.

31/1

KR1S/00028026/7

407.

31/2

KR1S/00010191/5

408.

32/1

KW 17349

409.

32/2

KW 14277

410.

33

KR1S/00031989/9

411.

338

KW 3212

412.

34/2

KW 2489

413.

340/2

KW 124223

414.

341

KR1S/00022181/9

415.

342/1

KR1S/00030017/8

416.

342/2

KR21S/00006560/2

417.

343/1

KW 23801

418.

343/2

KW 23801

419.

344

KW 7272

420.

345

KW 23144

421.

346

KR1S/00031053/9

422.

347/2

KR1H/00035032/4

423.

348

.

424.

349

.

425.

35

KR1S/00031694/4

426.

350

KW 22167

427.

351

KW 7023

428.

352

KR1S/00031053/9

429.

353/1

KR1S/00032421/7

430.

353/2

KR1S/00032421/7

431.

354

KW 116571

432.

355

KR1S/00026696/0

433.

356

KW 743/04

434.

357

KR1S/00012687/3

435.

36/2

KR1S/00010211/2

436.

37

KW 108876

437.

372

KR1S/00031139/6

438.

377

KR1S/00007185/6

439.

378

KR1S/00002895/1

440.

38

KR1S/00030773/5

441.

4

KR1S/00006347/3

442.

40/6

KR1S/00017790/3

443.

41

KR1S/00017790/3

444.

43/12

KR1S/00014844/6

445.

44/1

KR1S/00024069/2

446.

45/1

.

447.

46

KR1S/00011336/1

448.

47

KR1S/00015921/7

449.

48

KW 119077

450.

49/2

.

451.

50/1

KR1S/00010158/2

452.

51/5

KR1S/00028342/8

453.

52/1

KR1S/00001536/0

454.

53

KR1S/00029320/5

455.

54

KR1S/00032667/3

456.

55

KW 4503

457.

56

KR1S/00004802/7

458.

57/2

KR1S/00006858/8

459.

58/1

KR1S/00004890/0

460.

59

KR1S/00004850/8

461.

60/2

KR1S/00007096/5

462.

61/2

KR1S/00033319/6

463.

62/2

KW 11205

464.

63/1

KW 12520

465.

64/2

KR1S/00001209/9

466.

65

KR1S/00020732/3

467.

68/1

KW 17617

468.

68/2

KR1S/00030195/9

469.

69/1

KW 3330

470.

69/2

KW 3330

471.

7/1

KR1S/00024581/7

472.

7/2

KW 26373

473.

70/1

.

474.

70/3

.

475.

71/1

.

476.

71/2

KR1S/00025560/1

477.

72

KR1S/00028909/1

478.

73/5

KR1S/00017141/9

479.

73/9

KR1S/00012521/2

480.

74

KW 5165

481.

75

.

482.

76/6

KR1S/00011308/6

483.

77

KR1S/00031694/4

484.

78

KR1S/00026827/8

485.

80

KW 16486

486.

81

KR1S/00001989/10

487.

88

.

488.

9

KR1S/00002495/7

489.

90

KR1S/00002895/1

490.

92/1

KR1S/00019082/1

491.

92/2

.

492.

94

KR1S/00023421/1

493.

96

KW 105963

494.

98

KR1S/00006592/5

obręb 0013 Prandocin Iły

495.

193/22

KR1S/00027415/4

496.

193/7

KR1S/00018695/4

497.

194/5

KR1S/00031904/0

498.

194/6

KR1S/00031840/3

499.

195/2

.

500.

300/3

KR1S/00036009/1

501.

495/6

KR1S/00003572/8

502.

495/7

KR1S/00030640/4

obręb 0014 Prandocin Wysiołek

503.

322/1

KR1S/00024897/5

504.

348

KR1S/00024897/5

505.

430

.

506.

434

KR1S/00003375/7

507.

442/1

KW 4102

508.

451

.

509.

452/1

KR1S/00031253/1

510.

452/2

KR1S/28202/5

511.

453

.

512.

454

KR1S/00005435/0

513.

455

KW 17013

514.

456

KR1S/00009971/7

515.

457

KR1S/00014933/7

516.

458/1

KW 24272

517.

458/2

.

518.

480

KR1S/00024897/5

obręb 0019 Trątnowice

519.

104

KR1S/00001600/0

520.

105

KW 11065

521.

106

.

522.

108/2

.

523.

111

KR1S/00000835/9

524.

298

KW 24173

525.

78

KW 6639

526.

79

KR1S/00033454/4

527.

80

KW 7105

528.

81

KR1S/00008603/0

529.

82

KR1S/00007946/9

530.

83

KR1S/00017059/7

531.

84

.

532.

85

KW 7945

533.

86

KR1S/00028187/3

534.

87/1

KW 5265

535.

87/2

KR1S/00000795/6

536.

87/3

KW 5265

obręb 0020 Waganowice

537.

125/5

KR1S/00033767/1

538.

126/4

KR1S/00004991/8

539.

127/2

KR1S/00035016/6

540.

158/2

KR1S/00010745/4

541.

159/2

KW 15416

542.

160/2

KR1S/00032048/8

543.

161/2

KR1S/00032149/6

544.

23

KR1S/00009122/1

545.

24

.

546.

25

.

547.

26

KW 13980

548.

27

KR1S/00017809/0

549.

344

KR1S/00025545/0

550.

346/1

KR1S/00031843/4

551.

64

KR1S/00017215/9

552.

66/2

KR1S/00028584/6

553.

66/3

KR1S/00007741/2

554.

67

.

555.

68

.

556.

69

KW 14250

557.

70

KW 26569

558.

71

KW 15265

559.

72

KR1S/00004280/1

560.

74/7

KR1S/00003203/1

561.

75/4

KR1S/00023217/8

562.

75/8

KR1S/00023217/8

563.

76

KR1S/00013447/6

564.

78/1

.

565.

79/1

KR1S/00001338/2

566.

80/3

KW 24508

567.

80/4

KW 24509

568.

81/3

KR1S/00026755/2

569.

81/4

KW 26754

570.

81/6

KR1S/00026754/5

571.

81/7

KR1S/00026754/5

obręb 0022 Wężerów

572.

690

KW 8819

573.

698/1

KR1S/00033566/2

574.

698/2

(698/3*

698/4)

KR1S/00010663/5

575.

699/1

KR1S/00033566/2

576.

699/2

KR1S/00010663/5

577.

700/3

KR1S/00033566/2

578.

700/4

KR1S/00010663/5

579.

701/24

KR1S/00033567/9

580.

701/25

KR1S/00017807/6

581.

701/26

KR1S/00033568/6

582.

701/27

KR1S/00018050/1

583.

701/3

.

2.Powiat proszowicki:

lp.

nr działki

księga wieczysta

jednostka ewidencyjna 121401_2 Koniusza

obręb 0028 Wronin

584.

28/2

KR1H/00020174/3

585.

28/3

KR1H/00003245/7

586.

29/1

KR1H/00037077/5

587.

29/2

KR1H/00037074/4

588.

29/3

KR1H/00037076/8

obręb 0029 Zielona

589.

101

KR1H/00001402/2

590.

107/4

KR1H/00039417/5

591.

108

KR1H/00012141/4

592.

109/1

KR1H/00016509/0

593.

109/3

KR1H/00012141/4

594.

109/4

KR1H/00016509/0

595.

137

KR1H/00020554/1

596.

148

.

597.

152

KR1H/00032816/3

598.

153

KR1H/00032816/3

599.

156

KR1H/00032816/3

600.

157

KR1H/00032816/3

601.

163

.

602.

165/1

KR1H/00036047/9

603.

165/2

.

604.

32/1

KR1H/00016509/0

605.

32/2

KR1H/00012141/4

606.

35

KR1H/00008767/7

607.

36

KR1H/00012811/2

608.

39/1

KR1H/00025741/4

609.

41/12

KR1H/00040411/3

610.

41/13

KR1H/00039434/0

611.

44/1

KR1H/00008767/7

612.

44/2

KR1H/00021002/4

613.

45

KR1H/00017824/1

614.

46

KR1H/00017824/1

615.

47

KR1H/00020345/3

616.

48/4

KR1H/00000883/0

617.

49

KR1H/00003344/1

618.

50

KR1H/00003344/1

619.

51/7

KR1H/00006756/3

620.

98

KR1H/00014735/9

621.

99

KR1H/00034657/4

jednostka ewidencyjna 121406_2 Radziemice

obręb 0009 Obrażejowice

622.

1/2

KW 16822

623.

2

KW 6785

624.

3

KW 16822

625.

350

KR1H/00021333/3

626.

4/1

KW 16822

627.

4/2

.

628.

5

.

629.

6

KW 11199

630.

7

KR1H/00024102/6

631.

8

KW 20946

3..Powiat Kraków:

lp.

nr działki

księga wieczysta

jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta

obręb 0019 NH-19

632.

5

KR1P/00345934/1

obręb 0021 NH-21

633.

185/3

KR1P/00539846/4

634.

185/4

KR1P/00086559/4

635.

186/3

.

636.

186/4

KR1P/00581876/2

637.

187

KR1P/00581876/2

638.

188

KR1P/00172369/5

639.

197

KR1P/00172370/5

640.

198

KR1P/00060381/7

641.

285

KR1P/00612800/6

642.

286

KR1P/00464733/2

obręb 0022 NH-22

643.

119

KR1P/00095532/5

644.

120

KR1P/00080993/6

645.

121

KR1P/00245073/6

646.

122

KR1P/00038520/1

647.

124

KR1P/00245073/6

648.

127

KR1P/00245073/6

649.

130

KR1P/00089748/7

650.

152

(152/1* 152/2)

KR1P/00109010/2

651.

153

KR1P/00126798/4

652.

19

KR1P/00131913/5

653.

193/1

KR1P/00369329/1

654.

193/2

KR1P/00369329/1

655.

20

KR1P/00083695/8

656.

200/1

KR1P/00245073/6

657.

200/2

KR1P/00245073/6

658.

201/1

KR1P/00135111/1

659.

201/2

KR1P/00136949/1

660.

203

KR1P/00046004/7

661.

205

KR1P/00046005/4

662.

207

KR1P/00239110/3

663.

209

KR1P/00304808/0

664.

21

KR1P/00131913/5

665.

213

KR1P/00614396/4

666.

214/1

KR1P/00095532/5

667.

214/2

KR1P/00095532/5

668.

23

KR1P/00082329/5

669.

24

KR1P/00245073/6

670.

246/2

KR1P/00366311/1

671.

247/3

KR1P/00018819/8

672.

247/4

KR1P/00453506/2

673.

247/5

KR1P/00453506/2

674.

25

KR1P/00038195/3

675.

27

KR1P/00038195/3

676.

28

.

677.

29

KR1P/00150004/9

678.

30

.

679.

32

KR1P/00080912/5

680.

33

KW88159

681.

34

KR1P/00577860/6

682.

347/2

KR1P/00216209/7

683.

348

KR1P/00206951/0

684.

351/1

KR1P/00221556/2

685.

352

KR1P/00207310/2

686.

353

KR1P/00207310/2

687.

354

KR1P/00199104/5

688.

410/10

KR1P/00136949/1

689.

410/6

KR1P/00136949/1

690.

410/7

KR1P/00136949/1

691.

410/8

KR1P/00136949/1

692.

410/9

KR1P/00136949/1

693.

433

.

694.

44

KR1P/00245073/6

695.

443

.

696.

444

.

697.

445

.

698.

446

.

699.

448

KR1P/00248207/6

700.

449

KR1P/00125497/7

701.

45

KR1P/00094700/7

702.

450

KR1P/00125497/7

703.

46

KR1P/00657887/6

704.

47

KR1P/00044774/1

705.

48

KR1P/00088169/7

706.

50

KR1P/00245073/6

707.

51

KR1P/00123276/8

708.

52/1

KR1P/00245073/6

709.

53

KR1P/00362208/8

710.

54/1

KR1P/00245073/6

711.

55

KR1P/00335577/7

712.

56

.

713.

57

KR1P/00345574/9

714.

58

.

715.

59/1

KR1P/00245073/6

716.

60

KR1P/00345572/5

717.

61/1

KR1P/00245073/6

718.

62

KR1P/00101448/5

obręb 0023 NH-23

719.

111

KR1P/00238099/2

720.

112

KW 208478

721.

113

KR1P/00488298/4

722.

118

.

723.

119

KR1P/00026040/5

724.

120

.

725.

121

KR1P/00650138/2

726.

122

KR1P/00101448/5

727.

151

.

728.

152

KW 135449

729.

153

KR1P/00034689/5

730.

154

KR1P/00203746/9

731.

155

.

732.

156

KR1P/00084341/9

733.

157

KR1P/00037930/1

734.

158

.

735.

159

.

736.

160

KR1P/00008480/9

737.

161

KR1P/00367168/0

738.

162

.

739.

163

KR1P/00648641/4

740.

164

KW 91662

741.

165

KR1P/00347001/6

742.

166

KR1P/00120496/5

743.

167

KR1P/00030042/0

744.

212

KR1P/00346997/7

745.

213

KR1P/00324179/7

746.

215

KR1P/00577860/6

747.

216

KR1P/00101501/5

748.

217

.

749.

219/5

KR1P/00124240/4

750.

221/1

.

751.

222

KR1P/00014932/8

752.

223

KR1P/00123452/6

753.

224

KR1P/00085899/2

754.

225

KW 255276

755.

27

KR1P/00026391/0

756.

3

.

757.

372/2

KR1P/00665881/3

758.

374

.

759.

383

.

760.

384

KR1P/00529485/2

761.

385

KR1P/00529485/2

762.

386

KW 247092

763.

387

.

764.

388

KR1P/00345574/9

765.

389

.

766.

390

KR1P/00493728/6

767.

391

KR1P/00345572/5

768.

392

KW 174812

769.

393

KR1P/00037965/5

770.

396

KW 207312

771.

398

KW 207312

772.

399

KR1P/00204250/2

773.

4

.

774.

400

KW 207319

775.

401

.

776.

404

KR1P/00204250/2

777.

405

KR1P/00204250/2

778.

406

KR1P/00204250/2

779.

407

KR1P/00204250/2

780.

408

KR1P/00204250/2

781.

409

KR1P/00204250/2

782.

5

KR1P/00320700/1

783.

6/2

KR1P/00028665/6

obręb 0024 NH-24

784.

113

KR1P/00093072/8

785.

148

.

786.

158

KW 44271

787.

159

KW 28034

788.

160

KR1P/00011637/9

789.

161

KW 11587

790.

163

KR1P/00615689/2

791.

164

KR1P/00201699/0

792.

165

.

793.

166

KR1P/00083797/3

794.

167

KR1P/00102159/9

795.

168

KW 217673

796.

169

KR1P/00267689/7

797.

209/1

KR1P/00540656/5

798.

210

KW 186605

799.

212

KW 224563

800.

213

KR1P/00120496/5

801.

214

KR1P/00347001/6

802.

215

KR1P/00516248/5

803.

216

KR1P/00008480/9

804.

222

KW 198834

805.

223

KW 207615

806.

234

KR1P/00038088/0

807.

235

.

808.

34/1

KW 207924

809.

54

KW 196149

810.

55

KW 214938

811.

93

KR1P/00093072/8

812.

94

KW 30246

obręb 0035 NH-35

813.

113

KR1P/00216216/9

814.

114

KR1P/00202960/8

815.

115

KR1P/00207355/9

816.

153/1

KR1P/00196075/1

817.

155/1

KR1P/00609578/6

818.

40

KR1P/00197158/4

819.

49

KR1P/00196070/6

820.

50

KR1P/00096225/7

821.

52/1

KR1P/00685838/3

822.

52/2

KR1P/00590409/4

823.

53

KR1P/00314440/5

824.

54/4

KR1P/00435057/7

825.

58

KR1P/00590409/4

826.

59

.

827.

60

.

828.

61

KR1P/00078060/0

829.

63

KR1P/00053410/8

830.

64

KR1P/00590409/4

831.

65/14

KR1P/00026783/5

832.

74/7

KR1P/00245969/4

833.

75/2

KR1P/00196073/7

834.

77

KR1P/00630490/1

835.

78/1

KR1P/00240125/1

obręb 0036 NH-36

836.

106

KR1P/00243101/8

837.

107

KR1P/00243101/8

838.

108

KR1P/00346053/8

839.

109

KR1P/00126694/5

840.

110

KR1P/00467725/4

841.

111

KR1P/00346053/8

842.

112

KR1P/00083406/6

843.

113

.

844.

114

KR1P/00122074/5

845.

115

KR1P/00078851/2

846.

12

KR1P/00243101/8

847.

125

KR1P/00028684/5

848.

126

.

849.

127

KR1P/00243101/8

850.

13

KR1P/00243101/8

851.

193

KR1P/00243101/8

852.

194

KR1P/00129770/3

853.

195

KR1P/00249134/0

854.

196

KR1P/00079010/2

855.

197

KR1P/00378292/8

856.

198

KR1P/00342518/8

857.

199

KR1P/00342518/8

858.

200

KR1P/00243101/8

859.

201

KR1P/00137495/0

860.

202

KR1P/00632962/5

861.

204

KR1P/00632962/5

862.

205

KR1P/00315696/1

863.

215

KR1P/00249134/0

864.

216

KR1P/00035412/0

865.

217

KR1P/00113273/4

866.

218

KR1P/00315695/4

867.

219

KR1P/00572139/8

868.

263

KR1P/00280154/5

869.

264

KR1P/00399038/3

870.

265/1

KR1P/00024404/1

871.

265/2

KR1P/00301569/1

872.

266

KR1P/00243101/8

873.

267

KR1P/00305514/9

874.

268

KR1P/00207518/0

875.

269

KR1P/00249134/0

876.

272

KR1P/00078851/2

877.

273

KR1P/00109089/6

878.

274

KR1P/00257805/4

879.

275

KR1P/00018522/9

880.

276

KR1P/00010078/5

881.

277

KR1P/00533120/7

882.

279

KR1P/00124544/5

883.

291/2

KR1P/00216195/5

884.

291/3

KR1P/00216195/5

885.

291/4

KR1P/00216195/5

886.

292/3

KR1P/00060502/2

887.

292/4

KR1P/00060502/2

888.

292/5

KR1P/00529654/8

889.

292/6

KR1P/00060502/2

890.

301

KR1P/00081172/2

891.

302/1

KR1P/00524168/9

892.

302/2

KR1P/00524168/9

893.

302/3

KR1P/00524168/9

894.

302/5

KR1P/00529654/8

895.

303

KR1P/00088082/3

896.

304/6

KR1P/00249058/3

897.

316/5

KR1P/00454225/5

898.

359/1

KR1P/00411797/2

899.

359/10

KR1P/00539846/4

900.

359/11

KR1P/00635564/6

901.

359/8

.

902.

359/9

KR1P/00539846/4

903.

360/49

KR1P/00539846/4

904.

360/50

KR1P/00542199/7

905.

360/51

KR1P/00597289/5

906.

360/52

KR1P/00597289/5

907.

365/3

KR1P/00220366/6

908.

370

KR1P/00226009/8

909.

382

KR1P/00622256/0

910.

52/1

KR1P/00243101/8

911.

52/2

KR1P/00243101/8

912.

53

KR1P/00644058/2

913.

55

KR1P/00243101/8

914.

56

KR1P/00090686/4

915.

57

KR1P/00093986/8

916.

60

KR1P/00243101/8

917.

7/4

KR1P/00266802/9

918.

71/3

KR1P/00007577/9

919.

77

KR1P/00524558/0

920.

79

KR1P/00069092/7

921.

8/4

KR1P/00539846/4

922.

8/5

KR1P/00096825/3

923.

8/6

KR1P/00096825/3

924.

80

KR1P/00135745/4

925.

81

KR1P/00645273/2

926.

82

KR1P/00272376/8

927.

83

KR1P/00028684/5

928.

86/2

KR1P/00346053/8

929.

88

KR1P/00131935/5

930.

89

KR1P/00346053/8

931.

9/1

KR1P/00232673/8

932.

90

KR1P/00309913/4

obręb 0038 NH-38

933.

11

KR1P/00285178/4

934.

12

KR1P/00285178/4

935.

13

KR1P/00285178/4

936.

14

KW 79959

937.

16

KW 79959

938.

18/1

KR1P/00207222/8

939.

19

KR1P/00285178/4

940.

20

KR1P/00285178/4

941.

30

KR1P/00085255/6

942.

31

KR1P/00285178/4

943.

32

.

944.

35

.

obręb 0039 NH-39

945.

108

KR1P/00448797/0

946.

12

KW 201399

947.

13

.

948.

16

KR1P/00129109/9

949.

17

KR1P/00073440/3

950.

18

.

951.

26

KR1P/00095033/7

952.

27/1

KW 14493

953.

27/2

KW 14493

954.

31

KR1P/00074275/2

955.

32

KR1P/00291264/9

956.

33

KR1P/00597452/9

957.

34

KR1P/00291264/9

958.

36/4

KR1P/00070508/7

959.

38

KR1P/00071792/1

960.

41

KR1P/00378772/7

961.

435

KW 206038

962.

45

KR1P/00291264/9

963.

46

KR1P/00291264/9

964.

532

KR1P/00468801/8

965.

533/4

KR1P/00472504/7

966.

539

KR1P/00246259/1

967.

54

KR1P/00396005/2

968.

55/1

KR1P/00340675/2

969.

56

KR1P/00355226/8

970.

57

KR1P/00080011/9

971.

65

KW 19713

obręb 0040 NH-40

972.

100/2

KW 224802

973.

101/2

KR1P/00229485/9

974.

111

KR1P/00064871/7

975.

112

KR1P/00090436/7

976.

115/1

KR1P/00022904/2

977.

116

KW 243943

978.

118/2

KR1P/00081695/4

979.

119

KW 38038

980.

120

.

981.

121

KR1P/00211989/3

982.

122

KR1P/00086636/8

983.

124

.

984.

125

KR1P/00090436/7

985.

126

KW 119977

986.

142

KR1P/00146247/3

987.

143/2

KR1P/00229485/9

988.

177

KW 74648

989.

179

KR1P/00229485/9

990.

180

KR1P/00229485/9

991.

181

.

992.

182

KR1P/00229485/9

993.

183/2

KR1P/00229485/9

994.

186

KR1P/00229485/9

995.

187/2

KW 224802

996.

188/2

KR1P/00074263/5

997.

189

KR1P/00146247/3

998.

190

KR1P/00146247/3

999.

191/1

KR1P/00229485/9

1000.

192

KR1P/00211988/6

1001.

193

KR1P/00229485/9

1002.

194

KR1P/00086637/5

1003.

195

KR1P/00074717/3

1004.

196/1

KR1P/00229485/9

1005.

197

KR1P/00229485/9

1006.

198/1

KR1P/00211989/3

1007.

199/1

KR1P/00350786/6

1008.

200

KR1P/00211989/3

1009.

201

KR1P/00211989/3

1010.

202

KR1P/00211989/3

1011.

203

KR1P/00118146/0

1012.

204

KR1P/00211989/3

1013.

205

KR1P/00019380/8

1014.

206

KR1P/00096341/6

1015.

207

KR1P/00220715/8

1016.

208/1

KR1P/00054894/1

1017.

209

KR1P/00211989/3

1018.

210

KR1P/00211989/3

1019.

211

KR1P/00540878/7

1020.

215

KR1P/00136064/3

1021.

216

KR1P/00077198/9

1022.

218

KW 123247

1023.

220

KR1P/00211988/6

1024.

262

KR1P/00211988/6

1025.

266

KR1P/00229485/9

1026.

292/3

KR1P/00233432/4

1027.

295/2

KW 226788

1028.

298

.

1029.

350

KR1P/00548453/8

1030.

351/2

KW 224802

1031.

359/10

KR1P/00074822/2

1032.

359/11

KR1P/00342932/6

1033.

359/12

KR1P/00342932/6

1034.

359/9

KR1P/00074822/2

1035.

362

KR1P/00505535/4

1036.

365

KR1P/00505535/4

1037.

96

KR1P/00011713/6

1038.

98/2

KW 224802

obręb 0042 NH-42

1039.

39/1

KR1P/00251542/0

1040.

39/2

KR1P/00251542/0

1041.

58/1

KR1P/00515450/7

1042.

58/2

KR1P/00136791/8

1043.

59/1

KR1P/00136791/8

1044.

60/1

KR1P/00472045/1

1045.

60/2

KR1P/00472045/1

1046.

61

KR1P/00251713/0

1047.

62/1

KR1P/00472045/1

1048.

62/2

KR1P/00472045/1

1049.

63

KW 211428

1050.

71

KR1P/00417959/8

1051.

96

.

1052.

97

KR1P/00016866/8

obręb 0043 NH-43

1053.

76/10

KR1P/00413291/9

1054.

76/13

KR1P/00413291/9

1055.

76/15

KR1P/00413291/9

1056.

76/22

KR1P/00192422/1

1057.

76/24

KR1P/00192422/1

1058.

76/25

KR1P/00192422/1

1059.

76/26

(76/30* 76/31)

KR1P/00192422/1

1060.

76/27

KR1P/00192422/1

1061.

76/6

KW 301802

1062.

77/5

KR1P/00332309/7

1063.

77/6

KR1P/00332309/7

1064.

79/1

KR1P/00209428/6

1065.

79/5

KR1P/00210110/4

1066.

97/1

KR1P/00532298/8

1067.

97/2

.

obręb 0046 NH-46

1068.

240/1

KR1P/00490674/1

1069.

240/3

KW 69148

obręb 0060 NH-60

1070.

158/1

KR1P/00219075/9

1071.

174/1

KW 216862

1072.

250/1

KW 66201

1073.

251/1

KW 265833

1074.

252/1

KW 61806

1075.

253/1

KR1P/00086899/9

1076.

254/1

KW 61807

1077.

255/1

KR1P/00094708/3

obręb 0061 NH-61

1078.

110/1

KR1P/00065854/9

1079.

118/1

KW 215446

1080.

362/1

KW 191054

1081.

363/1

KR1P/00407791/9

1082.

364/1

KR1P/00065034/5

1083.

372/1

KR1P/00041589/6

1084.

373/1

KW 41588

1085.

374/1

KR1P/00579525/0

1086.

375/1

KR1P/00449917/5

1087.

376/1

.

1088.

377/1

KW 127269

1089.

378/1

KR1P/00070089/3

1090.

379/1

KW 85474

1091.

380/1

KR1P/00099161/1

1092.

381/1

.

1093.

382/1

KR1P/00656192/0

1094.

383/1

KR1P/00145547/9

1095.

390/23

KW 41587

1096.

390/24

KW 41588

1097.

390/25

KR1P/00041589/6

1098.

397/1

KW 41587

1099.

398/1

KW 41588

1100.

399/1

KR1P/00041589/6

1101.

400/1

KR1P/00041590/6

1102.

401/1

KW 135479

1103.

410

KR1P/00018281/7

1104.

414

.

1105.

65/1

KW 31103

1106.

66/1

KW 261629

1107.

74/1

KW 208813

1108.

79/1

KW 208813

jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze

obręb 0108 P-108

1109.

124/2

KR1P/00392105/5

1110.

127/2

KR1P/00021819/2

1111.

128/2

KR1P/00046144/0

1112.

130/3

.

1113.

131/3

KR1P/00500415/2

1114.

132/3

KR1P/00275481/8

1115.

133/3

.

1116.

134/3

KKR1P/00031210/6

1117.

135/2

KR1P/00258909/0

1118.

136/3

KR1P/00021556/0

1119.

137/2

.

1120.

138/2

KR1P/00077046/9

1121.

139/2

KR1P/00094423/1

1122.

145

KR1P/00445561/6

1123.

150

KW 33310

1124.

153/2

KR1P/00033318/7

1125.

154

KW 126404

1126.

155/3

KR1P/00648490/0

1127.

155/4

KR1P/00054768/9

1128.

156

KR1P/00054769/6

1129.

157/1

KR1P/00054766/5

1130.

157/2

KR1P/00648490/0

1131.

158/1

KR1P/00092334/6

1132.

158/2

KR1P/00092334/6

1133.

158/3

KR1P/00092334/6

1134.

159/2

KR1P/00071947/3

1135.

183/2

KR1P/00106016/3

1136.

184

KW 1219

1137.

187

KR1P/00014003/7

1138.

188

KR1P/00088197/2

1139.

189

.

1140.

190

KR1P/00356494/4

1141.

191

KR1P/00078490/3

1142.

192

KR1P/00244158/9

1143.

194

KW 95921

1144.

195

KR1P/00544395/5

1145.

202

KR1P/00218155/7

1146.

203

KR1P/00107660/9

1147.

204

.

1148.

209

KR1P/00612746/9

1149.

216

KW 28476

1150.

217

KW 312565

1151.

218/1

KR1P/00089005/7

1152.

218/2

KR1P/00021316/6

1153.

220/1

KR1P/00071308/2

1154.

220/2

KR1P/00648863/6

1155.

221

KR1P/00407168/3

1156.

222/1

KR1P/00361413/1

1157.

222/2

KR1P/00648902/2

1158.

252

KR1P/00244158/9

1159.

253

(253/1* 253/2)

KR1P/00014003/7

1160.

254

(254/1* 254/2)

KR1P/00300372/6

1161.

255

.

1162.

256

(256/1* 256/2)

KW 70488

1163.

257/1

(257/3* 257/4)

KR1P/00071528/0

1164.

257/2

(257/5* 257/6)

KR1P/00530975/4

1165.

259

(259/1* 259/2)

KW 1219

1166.

307

KW 45470

1167.

308

.

1168.

310

KR1P/00249020/8

1169.

312

KR1P/00027098/3

1170.

314

KR1P/00401845/1

1171.

315

.

1172.

317

KR1P/00613358/9

1173.

321

KR1P/00069165/0

1174.

322

KR1P/00246186/8

1175.

325

KW 222307

1176.

326

KR1P/00079413/7

1177.

50

.

1178.

51

.

1179.

52

.

1180.

53

KR1P/00371024/0

1181.

537

KR1P/00454909/4

1182.

54

KW 69211

1183.

543/2

KR1P/00284307/1

1184.

547/1

KR1P/00284307/1

1185.

548

(548/1* 548/2)

KW 284311

1186.

55

.

1187.

558

KR1P/00174150/1

1188.

56

.

1189.

57

KW 258909

1190.

576

.

1191.

577

KR1P/00063794/6

1192.

578

KR1P/00063794/6

1193.

579

KR1P/00077281/8

1194.

580

KR1P/00063794/6

1195.

581

(581/1* 581/2* 581/3)

KR1P/00602921/7

obręb 0109 P-109

1196.

10

.

1197.

14

KR1P/00300372/6

1198.

15

KR1P/00495672/2

1199.

16

.

1200.

18

KR1P/00497735/6

1201.

19

KR1P/00472884/4

1202.

20

KR1P/00472884/4

1203.

21

KR1P/00031468/9

1204.

25

KR1P/00060200/5

1205.

26

KW 8725

1206.

71

KR1P/00405786/7

1207.

8/1

KR1P/00086306/6

1208.

8/2

KR1P/00648872/2

1209.

8/3

KR1P/00086306/6

1210.

9/3

KR1P/00171842/8

* działka wyodrębniona z działki podlegającej podziałowi, która została przeznaczone pod inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, stająca się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa i przechodząca w użytkowanie wieczyste Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYSTEM S.A.,dniem, w którym decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.11.2023 z 04.10.2023 r. ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu stanie się ostateczna.

.

Obszar oddziaływania obiektu, a którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Jednocześnie na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 i 16 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

zawiadamiam

iż w niniejszej sprawie wydano postanowienie znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL, na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 ze zmianami), art. 15 i 16 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2023.924 ze zmianami) oraz na podstawie art. 77 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zmianami), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w trzech egzemplarzach projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, załącznikach projektu budowlanego.

Inwestor został poinformowany, iż po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na wyżej wymienione postanowienie nie służy zażalenie.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI‑II.7840.30.6.2024.EL) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 66, w dniach pracy Urzędu, w godzinach: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu – telefon kontaktowy nr 12 39 21 666, 12 39 21 639.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924 ze zmianami), do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu stosuje się odpowiednio, między innymi przepis art. 8 ust. 1 i 1a, który zobowiązuje wojewodę do zawiadamia o wszczęciu postępowania w zakresie terminalu:

1.wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;
2.właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;
3.pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
4.właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta, starosta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu.

 

Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 8 ust. 3 і 3a, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stosuje się odpowiednio, zatem w przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu lub przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu – nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);
na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynach Informacji Publicznej:
· Urzędu Miasta Krakowa,
· Urzędu Miasta i Gminy Słomniki,
· Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
· Urzędu Gminy Koniusza,
· Urzędu Gminy Radziemice,

właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);

w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).