.

Znak:Or.524.5.2024

Zarządzenie Nr 36/2024

Wójta Gminy Koniusza
z dnia
4 kwietnia 2024 r.

.

.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 r.

.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVII/384/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2024 w składzie:

1.Agnieszka Sokół – Przewodniczący Komisji
2.Michał Bochenek – Sekretarz Komisji
3.Anna Maciejak – Członek Komisji

.

§2

Do zadań Komisji Konkursowej należy rozpatrzenie i wybór ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniach o konkursach ofert.

§3

Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącym załącznik Nr l do Zarządzenia.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pani Agnieszce Sokół.

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

.

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a – 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz rozdziału 5 pt. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej” § 6 ust. 1, 2 “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” przyjętego Uchwałą Nr XLVII/384/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2023 r. Wójt Gminy powołuje w drodze Zarządzenia Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, między innymi jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

W związku z powyższym w skład Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2024 powołano następujące osoby:

Agnieszka Sokół – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

Michał Bochenek – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

Anna Maciejak – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

.

.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
36/2024 Wójta Gminy Koniusza
z dnia
4 kwietnia 2024 r.

.

.

.

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

DO OCENY OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

§1

1.Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2024 działa na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/384/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2023 r.
2.Komisja działa w zakresie rozpatrzenia i wyboru ofert zgłoszonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2024.
3.W skład Komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Koniusza – przedstawiciele Wójta Gminy Koniusza.
3.Członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenia, że nie są członkami organizacji, która złożyła ofertę konkursową, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§2

1.Komisja rozpatruje złożone oferty, ocenia je pod względem merytoryczno – ekonomicznym oraz dokonuje wyboru oferty, kierując się kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2.Wzór karty oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§3

1.Z pracy Komisji sporządzany jest protokół zawierający:
a)informację o pozytywnym rozpatrzeniu oferty wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego dofinansowania lub
b)informację o negatywnym rozpatrzeniu oferty wraz z uzasadnieniem.
2.Posiedzenie Komisji jest protokołowane przez Sekretarza Komisji.
3.Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu konkursowym.

§4

Wójt Gminy Koniusza podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu realizacji zadań publicznych.

.

                   

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

.

  ł ••   ...

.

Załącznik Nr l
do Regulaminu Komisji Konkursowej

do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

OŚWIADCZENIE CZŁONKA
K
OMISJI KONKURSOWEJ

  Ja niżej podpisany   .

przedstawiciel   .

oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi
udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas

oceniania ofert.

Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na
realizację zadania publicznego.

  Koniusza, dnia   .

podpis składającego oświadczenie

  Nr oferty …………….

.

.

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Komisji Konkursowej

do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

.

.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

OFERTY ZŁOŻONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

.

Imię i nazwisko oceniającego: ……………………………………………………………………

Nazwa podmiotu składającego ofertę: ……………………………………………………………..

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………..

Tytuł zadania: ………………………………………………………………………………………

.

Kryteria oceny

Punktacja

Punktu przyznane

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego

0-5 pkt

.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji

0-5 pkt

.

zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

.

.

zakresu rzeczowego zadania

.

.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i

0-5 pkt

.

kwalifikacji osób, przy udziale których będzie

.

.

realizowane zadanie publiczne

.

.

Ocena planowanego wkładu rzeczowego,

0-5 pkt

.

osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i

.

.

praca społeczna członków

.

.

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań

0-5 pkt

.

publicznych w przypadku organizacji

.

.

pozarządowych lub podmiotów wymienionych wart.

.

.

3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały

.

.

zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę

.

.

rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia

.

.

otrzymanych na ten cel środków

.

.

Ogółem

Max 25 pkt

.

  Koniusza, dnia …………..…………… ……………….…………………….

Czytelny podpis oceniającego

.