Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,
– Rewizyjnej,
– Skarg, Wniosków i Petycji,

informują,  że w dniu  19 marca 2024 r. (tj. wtorek) o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Koniusza z dotychczasowym dzierżawcą.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej we Wroninie.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 405/3 położonej w Rzędowicach.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Biórkowa Małego o wyodrębnieniu z budżetu funduszu sołeckiego.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie unieważnienia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Biórków Mały.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zakończenie.