SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 21 marca 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Koniusza z dotychczasowym dzierżawcą,
c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej we Wroninie,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 405/3 położonej w Rzędowicach,
e) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
g) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki,
h) rozpatrzenia wniosku mieszkańców Biórkowa Małego o wyodrębnieniu z budżetu funduszu sołeckiego,
i) rozpatrzenia wniosku w sprawie unieważnienia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Biórków Mały.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.