Zarządzenie Nr 26/2024
Wójta Gminy Koniusza
z dnia 13 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn.zm.), art.30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz. U. z 2021r. poz. 1428), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach, Rzędowice 44 , 32-104 Koniusza,
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,
3. Ogłoszenie konkursu podlega zamieszczeniu na stronie internetowej i BIP Gminy Koniusza, ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy oraz stronie BIP Kuratorium Oświaty w Krakowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Koniuszy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta
mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie