Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 21/2024 z dnia 12 marca 2024 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODAANIA W UŻYCZENIE NA CZAS NIEOZNACZONY

 

Lp. Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

 

Nr działki

 

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

 

Przeznaczenie nieruchomości          Sposób zagospodarowania Wysokość i termin wnoszenia opłat Uwagi
 

1.

 

Siedliska  

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00012750/6

 

240/6 o pow. 0,2690 ha

Zabudowana budynkiem- Świetlicą Wiejską w Siedliskach 20 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona w terenach UP- usług publicznych  

Użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach na czas nieokreślony.

 

Nie dotyczy

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 13 marca 2024 r.

do dnia 2 kwietnia 2024 r.

 

Zastępca Wójta Gminy Koniusza

 

mgr inż. Hubert Wawrzeń