Koniusza, dnia 23.02.2024 r.

Wójt Gminy Koniusza

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zawiadamia, że:

odwołuje

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Biórkowie Wielkim, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 268 o powierzchni 0,3478 ha, będącej własnością Gminy Koniusza, wyznaczony na dzi29 lutego 2024 r. na godzinę 1000 w siedzibie Urdu Gminy Koniusza w sali nr 1.

 

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu jest ważny interes społeczny mieszkańców miejscowości Biórków Wielki, zawarty w piśmie Sołtysa Wsi z dnia 21 lutego 2024 r.

Osobom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania przetargu, na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie ogłoszony ponownie w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, publikacji na stronie internetowej Urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza.

.

.

.