Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r., wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

Szczegółowy kalendarz wyborczy określa terminy i czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak utworzenie obwodów głosowania, zgłaszanie kandydatów, rozpowszechnianie informacji wyborczych oraz specjalne rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Informacje i dokumenty związane z Wyborami Samorządowymi znajdują się na BIP  pod linkiem :

Wybory samorządowe 2024 | BIP Urząd Gminy Koniusza

Kto może głosować?

W wyborach do Rady Gminy Koniusza, jak również w wyborach na Wójta Gminy Koniusza mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze gminy.

W wyborach do rady powiatu  i wyborach do sejmiku województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na terenie tego powiatu lub województwa.

Ponadto w wyborach samorządowych  mogą głosować wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców  w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy Koniusza.

Obywatele polscy mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania poprzez:

 zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, w której chcą głosować;
 złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców ( dot. wyborców stale zamieszkałych ale nie zameldowanych na terenie gminy w której chcą głosować).

Wniosek  o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania należy złożyć:

 osobiście w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza parter pok.6 w godzinach:

Poniedziałek– piątek : 8°°-15°°,

 

 On-line za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem strony gov.pl.

 

Pamiętaj aby do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie gminy Koniusza pod wskazanym we wniosku adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, pierwsza strona rozliczenia podatkowego z tym adresem co przyspieszy rozpatrzenie wniosku. !!!!!!!!!

Wniosek – Obywatel Polski

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu

 

Obywatele z innych krajów

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby móc zagłosować muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek – Cudzoziemiec

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu

 

Decyzja wydawana jest w ciągu 5 dni od dnia wniesienia wniosku lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności.

Z uwagi na dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 386 91 00 wew 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Koniusza parter, pok.6. w godzinach:

Poniedziałek: 8°°-15°°,

Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w komisji wyborczej właściwej dla adresu pod którym jesteśmy ujęciu w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz  złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.
.

Sprawdź swoje dane

Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz  głosować skorzystaj z usługi udostępnionej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2

.